РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 20.7.2018г. до 20.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 8722/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Д.К.К.,
К.П.К.
    20.7.2018 9:00
2 Гражданско дело No 9208/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.П.С.,
С.Ю.Ц.
    20.7.2018 9:00
3 Гражданско дело No 9837/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.И.С.,
Д.С.С.
    20.7.2018 9:00
4 Гражданско дело No 18030/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.И.П. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 711-ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ЯНКОВА   20.7.2018 9:30
5 Гражданско дело No 2399/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Т.Я.Я.   20.7.2018 9:30
6 Гражданско дело No 10059/2018, 26 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.И.П. П.Г.Д.   20.7.2018 10:00
7 Гражданско дело No 1020/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.П.А.,
М.Д.А.
Е.Г.Д.   20.7.2018 13:00
8 Гражданско дело No 5614/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.А.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.7.2018 13:00
9 Гражданско дело No 4955/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.А.И. А.Х.И.   20.7.2018 13:30
10 Гражданско дело No 9309/2018, 35 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Д.К.,
М.С.К.
Н.В.С.   20.7.2018 13:30
11 Гражданско дело No 2918/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.А.Я. Н.А.К.   20.7.2018 14:00
12 Гражданско дело No 10062/2018, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.Н.С.,
С.А.С.
    23.7.2018 8:30
13 Гражданско дело No 9736/2018, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     24.7.2018 9:30
14 Гражданско дело No 9737/2018, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     24.7.2018 9:30
15 Гражданско дело No 748/2018, 26 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Д.И.,
П.Б.И.
ЗОО МЕДИКЪЛ ООД   24.7.2018 10:00
16 Гражданско дело No 5776/2018, 31 състав Искове за трудово възнаграждение Ч.Й.П. ПАЛМ СИТИ ООД   24.7.2018 10:00
17 Гражданско дело No 4114/2018, 17 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.М.И. В.Б.П.   24.7.2018 10:30
18 Гражданско дело No 10640/2018, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.М.М.,
Ю.С.С.
    24.7.2018 10:30
19 Гражданско дело No 9985/2018, 17 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.И.Н. М.Г.Й.   24.7.2018 11:00
20 ЧГД No 10332/2018, 17 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Х.Р.А.,
С.Р.А.,
А.Р.Х.,
О.Р.А.
  24.7.2018 11:00
21 ЧГД No 10333/2018, 17 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     24.7.2018 11:00
22 Гражданско дело No 7693/2018, 17 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.К.Й.     24.7.2018 11:30
23 Гражданско дело No 6307/2018, 24 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.Л.И. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА СОФИЯ   24.7.2018 13:30
24 Гражданско дело No 7621/2018, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака В.З.А. Е.П.А.   24.7.2018 13:30
25 Гражданско дело No 10507/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     24.7.2018 13:30
26 Гражданско дело No 19062/2017, 42 състав Искове по ЗОДОВ Т.С.А. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   25.7.2018 9:00
27 Гражданско дело No 492/2018, 19 състав Делба С.Х.С. Б.Л.Х.   25.7.2018 13:00
28 Гражданско дело No 1251/2018, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака Ч.У. Р.П.К.   25.7.2018 13:30
29 ЧГД No 9270/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ЛЮК АДСИЦ,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
  25.7.2018 14:00
30 Гражданско дело No 10624/2018, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Т.И. С.Р.К.   25.7.2018 14:00
31 Гражданско дело No 7068/2018, 30 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Н.Н. Н.Т.Н.   26.7.2018 13:30
32 Гражданско дело No 8674/2018, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Ц.И.,
Д.И.И.
    26.7.2018 13:30
33 Гражданско дело No 9668/2018, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     26.7.2018 13:30
34 Гражданско дело No 10339/2018, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.Ж.С.,
В.А.П.
    26.7.2018 13:30
35 Гражданско дело No 10854/2018, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.П.Я.,
Н.А.К.
П.А.Я.   26.7.2018 13:30
36 Гражданско дело No 9738/2018, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     26.7.2018 13:40
37 Гражданско дело No 10390/2018, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     26.7.2018 13:50
38 Гражданско дело No 1903/2017, 11 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.И.М. МАКС ХИДРОТЕРМ ООД   26.7.2018 14:00
39 Гражданско дело No 1279/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Ю.А. Д.Д.Д.   27.7.2018 14:00
40 Гражданско дело No 10776/2018, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака А.В.П. Д.П.Д.   27.7.2018 14:00
41 Гражданско дело No 10834/2018, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.В.В.,
З.Г.В.
    27.7.2018 14:00
42 Гражданско дело No 9732/2018, 7 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.А.К. Н.Х.Н.   30.7.2018 8:30
43 ЧГД No 7751/2018, 7 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     30.7.2018 10:00
44 Гражданско дело No 9739/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     30.7.2018 14:00
45 Гражданско дело No 9808/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     30.7.2018 14:00
46 Гражданско дело No 9809/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     30.7.2018 14:00
47 Гражданско дело No 10067/2018, 20 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права П.И.К.,
Н.С.С.
    30.7.2018 14:00
48 Гражданско дело No 10542/2018, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Д.Л.,
Л.С.Л.,
Д.С.Л.
С.Л.Л.   30.7.2018 14:30
49 Гражданско дело No 6003/2018, 8 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Т.Н.М. ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД   2.8.2018 10:00
50 Гражданско дело No 2466/2018, 30 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ц.Д.К.,
А.Е.Н.
Е.А.Н.   3.8.2018 10:30
51 Гражданско дело No 9259/2018, 48 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Х.И.Д. ДЕ ООД   8.8.2018 8:30
52 Гражданско дело No 9538/2018, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.Н.К.,
А.А.Н.,
Н.А.Н.
А.Н.А.   8.8.2018 9:00
53 Гражданско дело No 3170/2018, 48 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.М.С. К.М.М.   8.8.2018 10:00
54 Гражданско дело No 9467/2018, 25 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.М.Д. Г.М.П.   8.8.2018 10:30
55 Гражданско дело No 5124/2018, 25 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Р.Н.К. ВЕТИАДА ЕООД   8.8.2018 11:00
56 Гражданско дело No 9159/2018, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Й.П.,
Н.В.С.
В.Л.С.   8.8.2018 11:00
57 Гражданско дело No 6013/2018, 16 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.П.Н.     8.8.2018 13:30
58 Гражданско дело No 9535/2018, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.Х.Р. Т.П.А.   8.8.2018 14:00
59 Гражданско дело No 10775/2018, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.В.П.,
Д.П.Д.
    9.8.2018 9:40
60 Гражданско дело No 1490/2018, 8 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Е.А.Н.,
А.С.Д.
С.Д.М.   9.8.2018 10:00
61 Гражданско дело No 8420/2018, 40 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.П.Й. Д.Т.С.   9.8.2018 10:00
62 Гражданско дело No 2857/2018, 40 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Х.П.,
Г.И.З.
И.Н.З.   9.8.2018 10:10
63 Гражданско дело No 3929/2018, 40 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.И.П. З.И.П.   9.8.2018 10:10
64 Гражданско дело No 5757/2018, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака В.П.К. П.Й.К.   9.8.2018 10:20
65 Гражданско дело No 9213/2018, 40 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.Г.М. УМБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД   9.8.2018 10:30
66 Гражданско дело No 1490/2018, 8 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Е.А.Н.,
А.С.Д.
С.Д.М.   9.8.2018 11:00
67 Гражданско дело No 10058/2018, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Ю.Б. М.Р.А.   10.8.2018 13:30
68 Гражданско дело No 10836/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.М.Л.,
М.Д.Л.
    13.8.2018 10:00
69 Гражданско дело No 8931/2018, 41 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.Ж.Г. С.Е.Р.   14.8.2018 9:30
70 Гражданско дело No 5804/2018, 35 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.Д.К. Н.Х.А.   14.8.2018 13:30
71 Гражданско дело No 5684/2018, 35 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Н.В. Р.Л.Й.   14.8.2018 14:00