РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 4.10.2019г. до 31.10.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 14282/2018, 43 състав Искове за недействителност на правни сделки Р.С.С. Д.Т.Г.,
М.Б.Г.
  4.10.2019 9:00
2 Гражданско дело No 16674/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.С.А.   4.10.2019 9:00
3 Гражданско дело No 19143/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.В.С.   4.10.2019 9:00
4 Гражданско дело No 5451/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.С.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.10.2019 9:00
5 Гражданско дело No 6259/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.А.Ч. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.10.2019 9:00
6 Гражданско дело No 6280/2019, 21 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Х.Д.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.10.2019 9:00
7 Гражданско дело No 15988/2018, 18 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР СУИС ДЕНТАПРАЙМ ЕООД П.А.Ф.М.   4.10.2019 9:15
8 Гражданско дело No 12037/2019, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.Д.Д. К.Д.Д.   4.10.2019 9:15
9 Гражданско дело No 13471/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Е.Х.Ж.   4.10.2019 9:30
10 Гражданско дело No 18106/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД С.Т.И.   4.10.2019 9:30
11 Гражданско дело No 1238/2019, 21 състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя БИТ 2009 ООД С.Г.Т.   4.10.2019 9:30
12 Гражданско дело No 2170/2019, 21 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.Г.Ф. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   4.10.2019 9:30
13 ЧГД No 4638/2019, 18 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     4.10.2019 9:30
14 Гражданско дело No 6538/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.П.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.10.2019 9:30
15 Гражданско дело No 8765/2019, 18 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.С.Ф.     4.10.2019 9:30
16 Гражданско дело No 12366/2019, 18 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.Л.Б.     4.10.2019 9:30
17 Гражданско дело No 13947/2018, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД С.Е.С.,
Д.А.С.
  4.10.2019 10:00
18 Гражданско дело No 15152/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Й.В.А.   4.10.2019 10:00
19 Гражданско дело No 19197/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД К.И.Б.   4.10.2019 10:00
20 Гражданско дело No 19255/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.Д.Б.   4.10.2019 10:00
21 Гражданско дело No 2468/2019, 18 състав Искове по КЗ М.А.К. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   4.10.2019 10:00
22 Гражданско дело No 4715/2019, 18 състав Искове за трудово възнаграждение Х.Й.И. АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД   4.10.2019 10:00
23 Гражданско дело No 5355/2019, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЛАНЕТ БИЛДИНГ ЕООД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД   4.10.2019 10:00
24 Гражданско дело No 5425/2019, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.В.В. Я.Б.Г.   4.10.2019 10:00
25 Гражданско дело No 10500/2018, 21 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.П.М.,
А.Р.М.,
Е.Р.М.
ДОНЧЕВ КОМЕРС 96 ЕООД   4.10.2019 10:30
26 Гражданско дело No 13402/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД З.И.К.   4.10.2019 10:30
27 Гражданско дело No 14078/2018, 18 състав Делба Д.И.Д.,
Ж.И.Д.,
Т.Д.Д.,
Н.Д.Д.,
Н.Д.Д.,
Д.М.Д.,
И.М.П.
Д.И.И.,
Г.Д.С.,
Н.С.С.,
Р.С.С.
  4.10.2019 10:30
28 Гражданско дело No 14356/2018, 18 състав Искове за недействителност на правни сделки Ц.И.К. С.В.С.   4.10.2019 10:30
29 Гражданско дело No 1461/2019, 43 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Й.П.Ч.,
З.Т.Ч.,
Ж.Т.Ч.
ОБЩИНА ВАРНА РАЙОН ПРИМОРСКИ   4.10.2019 10:30
30 Гражданско дело No 3766/2019, 18 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Р.А.П. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПОДЕЛЕНИЕ ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО-ВАРНА   4.10.2019 10:30
31 Гражданско дело No 9400/2019, 21 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Е.С.С. ОБЩИНА ВАРНА   4.10.2019 10:30
32 Гражданско дело No 17279/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД СОФКОНСУЛТ ООД   4.10.2019 11:00
33 Гражданско дело No 19265/2018, 43 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.К.С. З.И.Д.   4.10.2019 11:00
34 Гражданско дело No 1989/2019, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.А.С. Д.Б.С.   4.10.2019 11:00
35 Гражданско дело No 4949/2019, 43 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.Й.Й. Д.Т.Д.   4.10.2019 11:00
36 Гражданско дело No 11055/2019, 21 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Й.С. Р.И.С.   4.10.2019 11:00
37 Гражданско дело No 11031/2011, 18 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.Я.Я. Е.Я.Я.   4.10.2019 11:30
38 Гражданско дело No 17774/2018, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.Г.П. ЕР ФРАНС АД   4.10.2019 11:30
39 Гражданско дело No 3061/2016, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Х.Р.М. Й.А.Б.   4.10.2019 13:00
40 Гражданско дело No 5431/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.С.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.10.2019 13:00
41 Гражданско дело No 1402/2019, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КАРС АУТО ПАРТС ЕООД ДОКТОР КОЛОР ООД   4.10.2019 13:00
42 Гражданско дело No 6897/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.В.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.10.2019 13:00
43 ЧГД No 10086/2019, 39 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     4.10.2019 13:00
44 Гражданско дело No 10340/2019, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.А.Т.,
А.Г.Т.
    4.10.2019 13:00
45 Гражданско дело No 11129/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.П.В.,
Г.В.В.
    4.10.2019 13:00
46 Гражданско дело No 12453/2019, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Й.Г.,
С.Р.Г.
    4.10.2019 13:00
47 Гражданско дело No 18634/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД К.Г.Р.   4.10.2019 13:30
48 Гражданско дело No 5420/2019, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.К.С.   4.10.2019 13:30
49 Гражданско дело No 5732/2019, 39 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.Л.М. ОБЩИНА ВАРНА   4.10.2019 13:30
50 Гражданско дело No 7786/2019, 39 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.Й.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.10.2019 13:30
51 Гражданско дело No 11319/2019, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Е.П.,
П.Т.П.
    4.10.2019 13:30
52 Гражданско дело No 11476/2019, 42 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права А.К.К.,
К.Д.К.
    4.10.2019 13:30
53 Гражданско дело No 6727/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.А.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.10.2019 14:00
54 Гражданско дело No 6967/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.Д.Ж. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.10.2019 14:00
55 Гражданско дело No 8717/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.П.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.10.2019 14:00
56 Гражданско дело No 9555/2018, 42 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ТС СЪРВИСИС ЕООД П.Д.И.   4.10.2019 14:30
57 Гражданско дело No 7863/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Ж.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.10.2019 14:30
58 Гражданско дело No 8069/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.10.2019 14:30
59 Гражданско дело No 5277/2018, 42 състав Делба Д.Х.Д. В.Х.К.,
С.Н.К.
  4.10.2019 15:00
60 Гражданско дело No 11982/2018, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Х.И. И.А.И.   4.10.2019 15:00
61 Гражданско дело No 14709/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД К.Г.Б.   4.10.2019 15:00
62 Гражданско дело No 15332/2018, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ АТЛАНТ ООД ПАЗАРИ ЕАД   4.10.2019 15:00
63 Гражданско дело No 15470/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД А.Д.Х.И.   4.10.2019 15:00
64 Гражданско дело No 17336/2018, 42 състав Искове по КЗ Ж.С.Н. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   4.10.2019 15:00
65 Гражданско дело No 3932/2019, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Л.Е.Г.,
С.К.К.
В.Г.С.,
Н.И.Г.
  4.10.2019 15:00
66 Гражданско дело No 4086/2019, 42 състав Облигационни искове между съсобственици Р.Н.Ч. С.И.С.   4.10.2019 15:00
67 Гражданско дело No 3501/2018, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.П. Н.Д.Д.   4.10.2019 15:30
68 Гражданско дело No 4326/2018, 39 състав Делба К.Г.К.,
Д.В.Н.Г.
П.К.Д.   4.10.2019 15:30
69 Гражданско дело No 15083/2018, 42 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.Н.Д. ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД   4.10.2019 15:30
70 Гражданско дело No 1152/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Р.Т.Д.,
В.Т.Д.
  4.10.2019 15:30
71 Гражданско дело No 14543/2019, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     7.10.2019 9:00
72 Гражданско дело No 14545/2019, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВАРНА     7.10.2019 9:00
73 Гражданско дело No 13993/2016, 20 състав Делба Н.И.Д.,
А.А.Д.
И.И.П.   7.10.2019 9:15
74 Гражданско дело No 10626/2018, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.М.К. Г.В.К.   7.10.2019 9:30
75 Гражданско дело No 16666/2017, 20 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.И.В. С.П.В.,
И.М.М.
  7.10.2019 9:45
76 Гражданско дело No 14337/2018, 20 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Я.С.Г.,
Н.С.К.
Е.В.Г.   7.10.2019 10:00
77 Гражданско дело No 4853/2019, 20 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ П.В.П. БУЛЕМ ЛОГИСТИК ООД   7.10.2019 10:45
78 Гражданско дело No 17728/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ И.С.Д.   7.10.2019 13:00
79 Гражданско дело No 1459/2019, 47 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.Т.Д. ОБЩИНА ВАРНА   7.10.2019 13:00
80 Гражданско дело No 8337/2019, 51 състав Делба В.Н.П. Н.Т.П.   7.10.2019 13:10
81 Гражданско дело No 10641/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.К.Н.П. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   7.10.2019 13:30
82 Гражданско дело No 17041/2018, 51 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Д.Х.К. ОБЩИНА АКСАКОВО   7.10.2019 13:30
83 ЧГД No 4995/2019, 51 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     7.10.2019 13:30
84 Гражданско дело No 5463/2019, 47 състав Искове по КЗ Р.Д.Р. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   7.10.2019 13:30
85 Гражданско дело No 10080/2019, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.ПАРИЖ А.И.К.   7.10.2019 13:30
86 Гражданско дело No 10145/2019, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.-Х.-А.Н. ЕТ ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД   7.10.2019 13:30
87 Гражданско дело No 16690/2018, 51 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ц.А.Н. Е.О.С.   7.10.2019 14:00
88 Гражданско дело No 860/2019, 47 състав Искове по КЗ В.Г.А. ЗК ЛЕВ ИНС АД   7.10.2019 14:00
89 Гражданско дело No 2374/2019, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Г.П.А.   7.10.2019 14:00
90 Гражданско дело No 6440/2019, 47 състав Искове по КЗ И.М.И. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   7.10.2019 14:00
91 Гражданско дело No 7866/2019, 34 състав Искове за недействителност на правни сделки Н.Т.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   7.10.2019 14:00
92 Гражданско дело No 8643/2019, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.П.У. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   7.10.2019 14:00
93 Гражданско дело No 8932/2019, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БКС ДОЛНИ ЧИФЛИК ЕООД И.Ж.П.   7.10.2019 14:00
94 Гражданско дело No 11413/2019, 51 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Й.С.Г.     7.10.2019 14:15
95 Гражданско дело No 17042/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВРОСТИЛ БЪЛГАРИЯ-ЕСБ ЕООД РОСАТОМ ЕООД   7.10.2019 14:30
96 Гражданско дело No 18312/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД К.В.К.   7.10.2019 14:30
97 Гражданско дело No 6017/2019, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРИС-77 ЕООД ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   7.10.2019 14:30
98 Гражданско дело No 1277/2019, 51 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Ж.Й.Ж. ТРАНССТРОЙ-ВАРНА АД   7.10.2019 15:00
99 Гражданско дело No 3751/2019, 34 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Т.Г. С.Н.Н.   7.10.2019 15:00
100 Гражданско дело No 10073/2019, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Х.Д.,
С.Д.Д.
    7.10.2019 15:00
101 Гражданско дело No 10673/2019, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.К.П.,
О.Л.П.
    7.10.2019 15:00
102 Гражданско дело No 16948/2018, 47 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.А.Й. В.А.Х.   7.10.2019 15:30
103 Гражданско дело No 1320/2019, 51 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Я.Р.Н. Д.С.К.,
А.Г.К.
  7.10.2019 15:30
104 Гражданско дело No 3458/2019, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.Г.Н. Н.Г.М.   7.10.2019 15:30
105 Гражданско дело No 7770/2019, 47 състав Искове за развод и недействителност на брака В.Н.К. Н.Я.Н.   7.10.2019 15:30
106 Гражданско дело No 17084/2018, 47 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.И.К. К.Д.П.А.   7.10.2019 16:00
107 Гражданско дело No 4093/2019, 51 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Д.Д. М.Д.Ф.   7.10.2019 16:00
108 Гражданско дело No 3764/2019, 51 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Т.Ф.,
П.П.П.
П.М.П.   7.10.2019 16:30
109 Гражданско дело No 14615/2019, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Ж.Ж.,
П.Г.Т.
Г.Г.Т.   8.10.2019 8:30
110 Гражданско дело No 3017/2019, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.И.Н.,
Х.И.К.,
В.Х.К.,
И.Х.К.
П.И.К.,
М.А.К.Д.,
А.К.К.,
С.К.К.
  8.10.2019 9:00
111 Гражданско дело No 15511/2018, 26 състав Делба В.Г.М.,
Е.К.С.
Ч.Г.С.   8.10.2019 10:00
112 Гражданско дело No 4171/2019, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД,
Р.Д.Х.
Б.Д.Б.   8.10.2019 13:00
113 Гражданско дело No 5354/2019, 35 състав Искове по ЗОДОВ К.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ПЪРВО РУ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
  8.10.2019 13:00
114 Гражданско дело No 5589/2019, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.А.Б.   8.10.2019 13:00
115 Гражданско дело No 5830/2019, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.К.И.,
Н.К.И.
  8.10.2019 13:00
116 Гражданско дело No 6693/2019, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Г.Р.Г.   8.10.2019 13:00
117 Гражданско дело No 6885/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Н.Ю.С.   8.10.2019 13:00
118 Гражданско дело No 7210/2019, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.С.С.   8.10.2019 13:00
119 Гражданско дело No 8320/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.Л.,
И.Л.Д.,
Г.Л.Л.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.10.2019 13:00
120 Гражданско дело No 8692/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.П.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.10.2019 13:00
121 Гражданско дело No 9219/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Д.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.10.2019 13:00
122 Гражданско дело No 9233/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.Ю.И.,
И.С.С.,
Г.С.И.,
П.С.С.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.10.2019 13:00
123 Гражданско дело No 9867/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.10.2019 13:00
124 Гражданско дело No 14548/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Н.Е.М.,
Л.С.Б.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.10.2019 13:00
125 Гражданско дело No 15707/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Н.М.Н.   8.10.2019 13:30
126 Гражданско дело No 6439/2019, 35 състав Искове по КЗ Г.К.Г. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   8.10.2019 13:30
127 Гражданско дело No 3754/2019, 24 състав Искове по КЗ КУЛ ООД ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД   8.10.2019 14:00
128 Гражданско дело No 4837/2019, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Т.Н.К.   8.10.2019 14:00
129 Гражданско дело No 8204/2019, 24 състав Искове за трудово възнаграждение С.П.Г. ТЕРЕК ЕООД   8.10.2019 14:00
130 Гражданско дело No 13086/2019, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     8.10.2019 14:00
131 Гражданско дело No 19539/2017, 24 състав Делба ВАРНА КРЕДИТ ГРУП ООД Д.Г.Р.,
Д.П.М.,
Г.П.М.,
П.Д.В.
  8.10.2019 14:30
132 Гражданско дело No 17897/2018, 35 състав Делба А.Д.И. И.Д.И.   8.10.2019 14:30
133 Гражданско дело No 865/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.Д.Д. СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918   8.10.2019 14:30
134 Гражданско дело No 13063/2019, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.К.М.,
В.М.П.,
М.Д.М.,
Б.Д.М.,
П.М.М.,
Д.Л.М.,
Д.Х.Н.
С.Ц.Т.,
В.Р.П.
  8.10.2019 14:30
135 Гражданско дело No 6586/2018, 35 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Д.А.Х. ВАРНА БАУ ООД   8.10.2019 15:00
136 Гражданско дело No 19271/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Ю.А.М.   8.10.2019 15:00
137 Гражданско дело No 6614/2019, 24 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.Б.В. К.С.К.   8.10.2019 15:00
138 Гражданско дело No 5456/2019, 35 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА П.Д.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВАРНА   8.10.2019 15:30
139 Гражданско дело No 7597/2019, 35 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Д.П.К.,
М.К.М.,
И.К.К.,
С.К.Л.
КМЕТА НА РАЙОН ПРИМОРСКИ-ОБЩИНА ВАРНА   8.10.2019 15:30
140 Гражданско дело No 9180/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Б.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.10.2019 16:00
141 Гражданско дело No 9226/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение О.Х.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.10.2019 16:00
142 Гражданско дело No 12179/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОГО БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Ж.Д.   9.10.2019 9:00
143 Гражданско дело No 14517/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Н.Д.В.   9.10.2019 9:00
144 ЧГД No 16089/2018, 19 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     9.10.2019 9:00
145 Гражданско дело No 13195/2019, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Е.Б.,
М.М.Б.
    9.10.2019 9:00
146 Гражданско дело No 7586/2019, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.С.М. Л.И.М.,
ДСП ВАРНА
  9.10.2019 9:30
147 Гражданско дело No 8330/2019, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.М.Х.,
Л.Е.Х.
    9.10.2019 9:30
148 Гражданско дело No 8947/2019, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Ж.К.,
Р.Л.Р.
ДСП ВАРНА   9.10.2019 9:30
149 Гражданско дело No 4102/2019, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.Б.,
Г.П.Б.
    9.10.2019 9:45
150 Гражданско дело No 9583/2019, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.И.Д.,
В.П.Д.
ДСП ВАРНА   9.10.2019 9:45
151 Гражданско дело No 10261/2019, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.В.К.,
Н.С.К.
ДСП ВАРНА   9.10.2019 9:45
152 Гражданско дело No 3597/2019, 19 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Н.Л. К.И.Л.   9.10.2019 10:00
153 Гражданско дело No 7043/2019, 19 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Д.М. Д.М.Д.,
ДСП ВАРНА
  9.10.2019 10:00
154 Гражданско дело No 10507/2019, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Х.Б.Б. А.Б.С.,
М.Л.С.
  9.10.2019 10:00
155 Гражданско дело No 11712/2019, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Г.Г.,
Д.Г.В.Г.
    9.10.2019 10:00
156 Гражданско дело No 15075/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.Н.Л.   9.10.2019 10:30
157 Гражданско дело No 19012/2018, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.Б.Б. РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД   9.10.2019 10:30
158 Гражданско дело No 19251/2018, 19 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ж.Д.Н. А.Д.К.,
ДСП ВАРНА
  9.10.2019 10:30
159 Гражданско дело No 1226/2019, 19 състав Искове по ЗЗПотр. А.К.Г. БИ ЕЛ БГ ООД   9.10.2019 11:00
160 Гражданско дело No 3024/2019, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака Е.К.Ч. Д.Г.Ч.,
ДСП ВАРНА
  9.10.2019 11:00
161 Гражданско дело No 3760/2019, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.П.Г.,
Р.К.Б.
К.Ц.Б.   9.10.2019 13:00
162 Гражданско дело No 5414/2019, 25 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Х.С. М.К.П.   9.10.2019 13:00
163 ЧГД No 8321/2019, 25 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     9.10.2019 13:00
164 Гражданско дело No 8705/2019, 25 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Н.Л. С.К.Я.   9.10.2019 13:00
165 Гражданско дело No 6958/2018, 16 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. З.М.К.,
Х.Т.К.
    9.10.2019 13:30
166 Гражданско дело No 16681/2018, 25 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД И.С.Т.,
Р.З.Т.
  9.10.2019 13:30
167 Гражданско дело No 1150/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Г.Т.З.   9.10.2019 13:30
168 Гражданско дело No 3918/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.И.В.   9.10.2019 13:30
169 ЧГД No 8158/2019, 46 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     9.10.2019 13:30
170 Гражданско дело No 8341/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.С.Л. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.10.2019 13:30
171 Гражданско дело No 8697/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.В.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.10.2019 13:30
172 Гражданско дело No 8749/2019, 25 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.И.Я. ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД   9.10.2019 13:30
173 ЧГД No 9598/2019, 46 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Е.З.К.     9.10.2019 13:30
174 Гражданско дело No 14371/2019, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Й.С.Б.,
Н.В.Б.
    9.10.2019 13:30
175 Гражданско дело No 16179/2018, 16 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване СИРИУС-49 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.10.2019 14:00
176 Гражданско дело No 17334/2018, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Г.С. В.И.С.   9.10.2019 14:00
177 Гражданско дело No 184/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Д.З.И.   9.10.2019 14:00
178 Гражданско дело No 1017/2019, 25 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.И.И.,
С.К.Д.
Б.Д.Б.,
Г.Х.Б.
  9.10.2019 14:00
179 Гражданско дело No 3880/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Г.В. ВИВАКОМ АД СОФИЯ   9.10.2019 14:00
180 Гражданско дело No 4623/2019, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.И.Ц.   9.10.2019 14:00
181 Гражданско дело No 9993/2019, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД С.Щ.Ф.   9.10.2019 14:00
182 ЧГД No 13018/2019, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,
ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
    9.10.2019 14:00
183 ЧГД No 15172/2019, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД     9.10.2019 14:00
184 Гражданско дело No 3882/2019, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.И.М. Р.М.С.   9.10.2019 14:30
185 Гражданско дело No 6605/2019, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.М.М. ПРОДЕРМА ООД   9.10.2019 14:30
186 Гражданско дело No 12437/2019, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака А.А.А. Д.И.А.   9.10.2019 14:30
187 Гражданско дело No 13211/2019, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.А.К.,
С.И.К.
    9.10.2019 14:30
188 Гражданско дело No 19006/2018, 25 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване НБИ КОНСОРЦИУМ ООД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   9.10.2019 15:00
189 Гражданско дело No 3664/2019, 25 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Н.М.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.10.2019 15:00
190 Гражданско дело No 4085/2019, 46 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.Н.Н.,
Д.Н.В.,
И.Е.Н.,
П.К.М.
EЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   9.10.2019 15:00
191 Гражданско дело No 7794/2019, 46 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.К.Л.,
А.И.Я.
И.И.Я.   9.10.2019 15:00
192 Гражданско дело No 16501/2018, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Д.К. ОБЩИНА АКСАКОВО   9.10.2019 15:30
193 Гражданско дело No 16859/2018, 16 състав Искове по КЗ И.Я.Ч. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   9.10.2019 15:30
194 Гражданско дело No 19010/2018, 46 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.И.З.,
Д.Д.Л.З.,
Е.Е.З.,
Б.Е.З.
Д.А.И.,
С.М.И.,
Д.А.П.,
Т.П.И.
  9.10.2019 15:30
195 Гражданско дело No 3661/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ГЕРИКА ВАРНА ООД Е.В.В.   9.10.2019 15:30
196 Гражданско дело No 10513/2019, 25 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение В.С.Д. ЯНК-1000 ООД   9.10.2019 15:30
197 Гражданско дело No 2205/2018, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ СИЙ САЙД ЕООД С.С.В.   9.10.2019 16:00
198 Гражданско дело No 17213/2018, 16 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Н.Т. СПОРТЕН КЛУБ ОРИНДЖ ФИТНЕС СНС   9.10.2019 16:00
199 Гражданско дело No 9387/2019, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.М.Д. М.П.Д.,
П.М.Д.
  10.10.2019 9:00
200 Гражданско дело No 1094/2019, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕКСИМ БАНК АД П.М.Н.   10.10.2019 10:00
201 Гражданско дело No 5631/2019, 8 състав Искове по КЗ Б.П.М. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   10.10.2019 10:00
202 Гражданско дело No 7870/2019, 8 състав Искове по КЗ Й.К.А. ЗАД АРМЕЕЦ АД   10.10.2019 10:20
203 Гражданско дело No 1931/2019, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ЩОРИС ЕООД   10.10.2019 10:30
204 Гражданско дело No 3819/2019, 8 състав Искове за трудово възнаграждение Е.Й.К. ДП ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ   10.10.2019 10:30
205 Гражданско дело No 17793/2018, 8 състав Искове за недействителност на правни сделки Б.С.В. С.С.В.,
Д.Г.Г.,
И.К.С.,
Г.К.С.
  10.10.2019 11:00
206 Гражданско дело No 7049/2019, 8 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.К.Н.,
А.С.А.
С.А.С.   10.10.2019 11:00
207 Гражданско дело No 571/2016, 8 състав Делба А.У. К.У.   10.10.2019 11:30
208 Гражданско дело No 7881/2019, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Ц.С. С.А.С.   10.10.2019 11:30
209 Гражданско дело No 13326/2019, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     10.10.2019 13:40
210 Гражданско дело No 956/2019, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ М.Ж.С.   10.10.2019 13:50
211 Гражданско дело No 10071/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.И.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.10.2019 14:00
212 Гражданско дело No 9463/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.П.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.10.2019 14:10
213 Гражданско дело No 899/2018, 11 състав Делба В.В.П. И.Б.П.,
Д.С.К.
  10.10.2019 14:40
214 Гражданско дело No 18478/2018, 11 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Х.Д. БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ   10.10.2019 14:50
215 Гражданско дело No 4626/2018, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.С.Т.,
С.С.Т.
ОБЩИНА ВАРНА   10.10.2019 15:00
216 Гражданско дело No 9674/2018, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.В.Т. ОБЩИНА ВАРНА   10.10.2019 15:10
217 Гражданско дело No 86/2019, 11 състав Искове по КЗ Г.К.А.,
Д.А.А.
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   10.10.2019 15:30
218 Гражданско дело No 4997/2019, 11 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Ю.Р.А. СДРУЖЕНИЕ ШАРЛ ПЕРО   10.10.2019 16:10
219 Гражданско дело No 14601/2019, 11 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Н.В.,
Н.Н.Н.
Н.С.Н.   10.10.2019 16:45
220 Гражданско дело No 2248/2019, 50 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Д.К. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 808-ЗАХАРИ ЗЛАТКОВ ДИМИТРОВ   11.10.2019 9:00
221 Гражданско дело No 3607/2019, 50 състав Делба Ж.Й.Г. Б.К.А.,
Е.Б.А.,
Д.Б.П.,
А.А.А.,
В.А.В.,
Ж.Й.Г.,
Д.Я.О.,
Ю.В.Я.
  11.10.2019 9:00
222 Гражданско дело No 4625/2019, 50 състав Искове за трудово възнаграждение Д.П.К. БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД   11.10.2019 10:00
223 Гражданско дело No 5234/2019, 50 състав Искове по КЗ К.Ц.К. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   11.10.2019 10:00
224 Гражданско дело No 12587/2019, 47 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.Н.Т. ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД   11.10.2019 10:00
225 Гражданско дело No 11281/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СГРАДНО УПРАВЛЕНИЕ И СИГУРНОСТ ООД Г.И.Г.   11.10.2019 10:30
226 Гражданско дело No 18974/2018, 50 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Д.Д. Г.Т.Н.   11.10.2019 11:00
227 Гражданско дело No 19040/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Р.Н.Т.   11.10.2019 11:00
228 Гражданско дело No 14178/2019, 50 състав Искове за развод и недействителност на брака М.З.А.,
Ю.А.К.
    11.10.2019 11:30
229 Гражданско дело No 8771/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Р.5.-С.Г. ЕТ ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.10.2019 13:00
230 Гражданско дело No 8945/2019, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака С.А.И. Б.С.И.   11.10.2019 13:00
231 Гражданско дело No 10070/2019, 39 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Д.Д. Д.В.Д.   11.10.2019 13:00
232 Гражданско дело No 14956/2019, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.К.Б.,
П.А.Г.
    11.10.2019 13:00
233 Гражданско дело No 5680/2019, 33 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.Ф.А. Ф.А.Ю.   11.10.2019 13:30
234 Гражданско дело No 7231/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.И.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.10.2019 13:30
235 Гражданско дело No 7302/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.10.2019 13:30
236 Гражданско дело No 7722/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Д.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.10.2019 13:30
237 Гражданско дело No 13387/2019, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ю.Х.Н.,
Д.К.Н.
    11.10.2019 13:30
238 Гражданско дело No 14032/2019, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.М.Н.,
А.Т.Н.
    11.10.2019 13:30
239 Гражданско дело No 12614/2018, 33 състав Искове по КЗ Я.Х.М. ЗК ЛЕВ ИНС АД   11.10.2019 14:00
240 Гражданско дело No 16086/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Р.Т.Б.   11.10.2019 14:00
241 Гражданско дело No 19148/2018, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Р.М. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД   11.10.2019 14:00
242 Гражданско дело No 5365/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МБАЛ ВАРНА ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА   11.10.2019 14:00
243 Гражданско дело No 5917/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Л.Г.Ц. С.Н.С.   11.10.2019 14:00
244 Гражданско дело No 7325/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.П.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.10.2019 14:00
245 ЧГД No 12655/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     11.10.2019 14:00
246 Гражданско дело No 11136/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ БУЛ.ЧАТАЛДЖА 20 П.Ж.С.   11.10.2019 14:30
247 Гражданско дело No 18490/2018, 33 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.К.Д.   11.10.2019 14:30
248 Гражданско дело No 1228/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЖК ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК БЛ. 34 ВХ. 2 К.П.Д.   11.10.2019 14:30
249 Гражданско дело No 3295/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Р.Р.   11.10.2019 14:30
250 Гражданско дело No 8648/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение КРЕС 13 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.10.2019 14:30
251 Гражданско дело No 3420/2018, 42 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Д.А.К. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР.БЯЛА, УЛ.ЦАР ИВАЙЛО 1   11.10.2019 15:00
252 Гражданско дело No 10503/2018, 42 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.С.В. Н.Р.Б.,
БАТИМЕКС 1 ООД,
П.Ж.Я.,
Г.П.Б.,
В.И.Б.,
Х.М.М.,
И.С.А.,
К.Й.А.,
О.Л.Н.,
М.Г.Г.,
И.Л.В.,
Д.С.В.,
И.Н.,
МЕДИЛИНК 2001 ООД
  11.10.2019 15:00
253 Гражданско дело No 963/2019, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Д.Т. ОБЩИНА ВАРНА   11.10.2019 15:00
254 Гражданско дело No 2685/2019, 33 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПОЛАРИС ПРОДУКТ ООД СЮПРИЙМ К ЕООД   11.10.2019 15:00
255 Гражданско дело No 4852/2019, 42 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.Г.Д. ХОСПИС ЦАРИЦА ЕЛЕОНОРА ЕООД   11.10.2019 15:00
256 Гражданско дело No 8642/2019, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.З.Г. И.К.К.   11.10.2019 15:00
257 Гражданско дело No 19313/2018, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Е.А.,
П.П.А.
И.С.Ц.,
Н.Г.Н.,
М.Х.Н.
  11.10.2019 15:30
258 Гражданско дело No 1696/2019, 33 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Я.Е.С.   11.10.2019 15:30
259 Гражданско дело No 2372/2019, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Д.А. Д.И.Д.   11.10.2019 15:30
260 Гражданско дело No 3862/2019, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.Й.Н. А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД   11.10.2019 15:30
261 Гражданско дело No 7056/2019, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.М.И. ЕОС МАТРИКС ЕООД   11.10.2019 16:00
262 Гражданско дело No 14625/2019, 42 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.Л.Х. В.Н.Х.   11.10.2019 16:00
263 Гражданско дело No 14443/2019, 33 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Ж.Т. Т.Т.Т.   11.10.2019 16:30
264 Гражданско дело No 6883/2019, 7 състав Искове по КЗ Л.И.С. ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   14.10.2019 8:30
265 Гражданско дело No 7206/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Х.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.10.2019 8:30
266 Гражданско дело No 7864/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.И.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.10.2019 8:30
267 Гражданско дело No 8384/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Е.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.10.2019 8:30
268 Гражданско дело No 8584/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Х.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.10.2019 8:30
269 Гражданско дело No 8646/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.П.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.10.2019 8:30
270 Гражданско дело No 9154/2019, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.10.2019 8:30
271 Гражданско дело No 174/2019, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Н.П.Б.   14.10.2019 9:00
272 Гражданско дело No 1903/2019, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Д.П.   14.10.2019 9:00
273 Гражданско дело No 3235/2019, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ М.А.И.   14.10.2019 9:00
274 Гражданско дело No 8336/2019, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Т.Х.,
Ю.А.Х.
ЕКСПРЕСБАНК АД   14.10.2019 9:10
275 Гражданско дело No 3606/2019, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.И.Г. САТИС МЕНИДЖМЪНТ ПРИСЕЛЦИ ЕООД   14.10.2019 9:15
276 Гражданско дело No 6102/2019, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака Ж.В.Я.М. Т.И.М.   14.10.2019 9:15
277 Гражданско дело No 10700/2019, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Г.Г. М.Г.К.   14.10.2019 9:20
278 Гражданско дело No 19218/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ И.С.Д.   14.10.2019 9:25
279 Гражданско дело No 10586/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.В.И. К.С.К.   14.10.2019 9:30
280 Гражданско дело No 3249/2019, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.Д.Й. Д.-С.С. ЕТ   14.10.2019 9:30
281 Гражданско дело No 4157/2019, 7 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС П.В.В. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, БУЛ.СЛИВНИЦА БЛ.59, ВХ.А,
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, БУЛ.СЛИВНИЦА БЛ.59, ВХ.Б
  14.10.2019 9:30
282 Гражданско дело No 6690/2019, 7 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.К.З. Р.Т.Д.   14.10.2019 9:30
283 Гражданско дело No 10517/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.Я.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.10.2019 9:30
284 Гражданско дело No 10614/2019, 7 състав Искове за развод и недействителност на брака М.А.К. К.Ж.К.   14.10.2019 9:30
285 Гражданско дело No 11792/2019, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.П.М.,
М.А.Й.
    14.10.2019 9:30
286 Гражданско дело No 11829/2019, 7 състав Искове за трудово възнаграждение Т.И.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   14.10.2019 9:30
287 Гражданско дело No 13321/2019, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.И.И.Д.,
К.Д.Д.
    14.10.2019 9:30
288 Гражданско дело No 11265/2018, 20 състав Делба И.Б.Т. С.Б.В.   14.10.2019 9:45
289 Гражданско дело No 10634/2018, 7 състав Искове по КЗ СЧАСТЛИВИЙ ДОМ 2011 БГ,
Д.А.К.,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
КАРДИФ-ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД,
КАРДИФ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
  14.10.2019 10:00
290 Гражданско дело No 14519/2018, 20 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Ю.Р.Е.,
Т.М.Е.
ДИЛОВ ИНВЕСТ ЕООД   14.10.2019 10:00
291 Гражданско дело No 14682/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КЪЛЕКТОР ЕООД ТЕДИ-2007 ЕООД   14.10.2019 10:30
292 Гражданско дело No 18968/2018, 7 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.С.Д. С.К.С.,
М.П.К.,
Д.С.Д.,
Й.Г.С.,
М.П.Г.,
Ж.П.И.,
В.П.Г.,
И.А.И.,
Д.А.И.,
Ж.А.М.,
И.Г.И.,
А.Н.М.,
А.Д.Д.,
К.Д.Р.
  14.10.2019 10:30
293 Гражданско дело No 2687/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.М.Ц.,
Н.П.П.
П.Х.П.   14.10.2019 11:30
294 Гражданско дело No 16836/2017, 9 състав Искове по СК - издръжка, изменение Е.С.В.,
М.С.В.,
И.А.С.В.,
А.С.В.
И.И.К.   14.10.2019 13:30
295 Гражданско дело No 3455/2019, 9 състав Искове по КЗ А.П.А. ЗД БУЛ ИНС АД   14.10.2019 13:30
296 ЧГД No 8325/2019, 51 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     14.10.2019 13:30
297 Гражданско дело No 13025/2019, 51 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.Б.М.,
С.М.М.
    14.10.2019 13:30
298 Гражданско дело No 3765/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.С.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.10.2019 13:45
299 Гражданско дело No 13723/2018, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЛОНГА ЕООД АРСЛАН 2008 ООД,
Х.К.
  14.10.2019 14:00
300 Гражданско дело No 410/2019, 9 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.Ж.Т. В.П.П.   14.10.2019 14:00
301 Гражданско дело No 4955/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.К.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.10.2019 14:00
302 Гражданско дело No 5779/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Я.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.10.2019 14:15
303 Гражданско дело No 16960/2018, 9 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА ХРАНИТЕЛНА БАНКА БАРКОД СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ООД   14.10.2019 14:30
304 Гражданско дело No 6355/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Т.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.10.2019 14:30
305 Гражданско дело No 6258/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ю.М.Ч. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.10.2019 14:45
306 Гражданско дело No 17130/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Н.К.   14.10.2019 15:00
307 Гражданско дело No 18240/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.А.П.   14.10.2019 15:00
308 Гражданско дело No 289/2019, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.Т.Д.   14.10.2019 15:00
309 Гражданско дело No 3668/2019, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.П.Н. А.Б.Р.   14.10.2019 15:00
310 Гражданско дело No 17709/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.Я.Ц.   14.10.2019 15:15
311 Гражданско дело No 18995/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Н.Я.И.   14.10.2019 15:30
312 Гражданско дело No 6764/2019, 9 състав Искове за развод и недействителност на брака Б.Д.К. А.Г.К.   14.10.2019 15:30
313 Гражданско дело No 8079/2019, 9 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.В.В. И.Д.С.   14.10.2019 15:30
314 Гражданско дело No 15032/2018, 51 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА АКСАКОВО Б.Д.Б.,
Ц.Д.Г.
  14.10.2019 15:45
315 Гражданско дело No 10835/2018, 9 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Л.Л. Д.А.Л.   14.10.2019 16:00
316 Гражданско дело No 18483/2018, 51 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Т.М.,
К.С.М.
И.И.Х.,
Л.Г.Х.
  14.10.2019 16:00
317 Гражданско дело No 3929/2019, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Ф.Х.М.   15.10.2019 9:00
318 Гражданско дело No 7230/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.Я.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.10.2019 9:00
319 Гражданско дело No 7476/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.Я.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.10.2019 9:00
320 Гражданско дело No 8606/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Г.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.10.2019 9:00
321 Гражданско дело No 8739/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.С.О. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.10.2019 9:00
322 Гражданско дело No 14544/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     15.10.2019 9:00
323 Гражданско дело No 19135/2018, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Л.В.П. М.Ж.Н.   15.10.2019 9:30
324 Гражданско дело No 2289/2019, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.А.П.   15.10.2019 9:30
325 Гражданско дело No 5639/2019, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Е.И.Х.   15.10.2019 9:30
326 Гражданско дело No 18896/2018, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Д.Д. МАКРОАДВАНС АД   15.10.2019 10:00
327 Гражданско дело No 4959/2019, 49 състав Делба Е.Ш. Р.В.Г.   15.10.2019 10:00
328 Гражданско дело No 6284/2019, 49 състав Искове за трудово възнаграждение И.А.И. НОВА ТРАНСПОРТ ООД   15.10.2019 10:00
329 Гражданско дело No 7148/2019, 26 състав Искове по КЗ П.В.П. ЗАД АРМЕЕЦ АД   15.10.2019 10:00
330 Гражданско дело No 9989/2019, 26 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Й.Д. И.М.П.   15.10.2019 10:00
331 Гражданско дело No 11077/2019, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.С.К.,
Ю.К.
    15.10.2019 10:00
332 Гражданско дело No 15154/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД И.А.Т.,
П.Г.Т.
  15.10.2019 10:30
333 Гражданско дело No 19146/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД М.Х.М.   15.10.2019 10:30
334 Гражданско дело No 4993/2019, 49 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Х.Л.Х. ГРИИН ПАРК 2009 ООД   15.10.2019 10:30
335 Гражданско дело No 5691/2019, 26 състав Искове по КЗ Ч.Л.А. ЗК БУЛ ИНС АД   15.10.2019 10:30
336 Гражданско дело No 5856/2019, 26 състав Искове по КЗ С.С.А. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД   15.10.2019 10:30
337 Гражданско дело No 7158/2019, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.И.З. И.Н.З.   15.10.2019 10:30
338 Гражданско дело No 15412/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.И.С.   15.10.2019 11:00
339 Гражданско дело No 18903/2018, 26 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.И.К. Е.И.С.   15.10.2019 11:00
340 Гражданско дело No 6691/2019, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД И.Т.Я.   15.10.2019 11:00
341 Гражданско дело No 12497/2019, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.О.Б.,
К.И.Б.
    15.10.2019 11:00
342 Гражданско дело No 12649/2019, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.С.П.,
А.П.П.
    15.10.2019 11:00
343 Гражданско дело No 14895/2019, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Ж.Т.,
Т.Т.Т.
    15.10.2019 11:00
344 Гражданско дело No 7708/2019, 49 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.И.Д. И.А.Т.,
Е.Т.
  15.10.2019 11:30
345 Гражданско дело No 11418/2019, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.П.Й.,
К.Г.Й.
    15.10.2019 11:30
346 ЧГД No 12020/2019, 49 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     15.10.2019 11:30
347 Гражданско дело No 16784/2018, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЕВЕН ООД НИТИ ИНВЕСТ ООД   15.10.2019 13:00
348 Гражданско дело No 18637/2018, 35 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.С.С. М.А.Н.   15.10.2019 13:00
349 Гражданско дело No 14944/2019, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     15.10.2019 13:00
350 Гражданско дело No 15296/2019, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.П.Д.,
С.Л.Ц.
    15.10.2019 13:15
351 Гражданско дело No 11885/2019, 14 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Б.А.Ш.     15.10.2019 13:20
352 Гражданско дело No 14778/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.М.С.   15.10.2019 13:30
353 Гражданско дело No 15127/2018, 35 състав Делба М.И.К. Д.Р.А.,
А.К.С.,
И.К.С.,
Р.К.С.
  15.10.2019 13:30
354 Гражданско дело No 18971/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.А.В.   15.10.2019 13:30
355 Гражданско дело No 367/2019, 14 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.М.М. ОБЩИНА ВАРНА   15.10.2019 13:30
356 Гражданско дело No 762/2019, 31 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.А.А. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   15.10.2019 13:30
357 Гражданско дело No 1381/2019, 14 състав Искове по КЗ Я.С.Ш. ЗД БУЛ ИНС АД   15.10.2019 13:30
358 Гражданско дело No 6368/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.И.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.10.2019 13:30
359 Гражданско дело No 6602/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Д.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.10.2019 13:30
360 Гражданско дело No 14080/2019, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.И.В.,
А.И.Б.В.
    15.10.2019 13:30
361 Гражданско дело No 2176/2018, 35 състав Делба П.Д.М.,
Р.К.П.,
ВАРЕКС КОНСУЛТ ЕООД
С.Н.П.,
А.С.С.,
Б.П.Н.,
С.Б.Т.,
М.Я.Ч.,
Е.Г.Ч.,
Б.Г.Ч.,
С.Й.Г.,
Л.Р.А.,
А.Р.Д.,
А.Д.Д.,
Р.Е.Д.,
Д.К.Д.,
Т.К.Ч.,
Д.В.Д.,
М.Х.Б.,
Р.Х.Д.
  15.10.2019 14:00
362 Гражданско дело No 1690/2019, 14 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Д.П. Н.А.П.   15.10.2019 14:00
363 Гражданско дело No 2168/2019, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.Я.К.   15.10.2019 14:00
364 Гражданско дело No 2658/2019, 14 състав Облигационни искове между съсобственици С.М.Х. А.Г.Х.   15.10.2019 14:00
365 Гражданско дело No 3032/2019, 31 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване МОНА 2004 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.10.2019 14:00
366 Гражданско дело No 6253/2019, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.10.2019 14:00
367 Гражданско дело No 11087/2019, 31 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.В.С. Н.Д.С.   15.10.2019 14:00
368 Гражданско дело No 3035/2019, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.А.Н.,
Г.А.Н.
ИВ ВАСИЛЕВИ ЕООД   15.10.2019 14:30
369 Гражданско дело No 5443/2019, 31 състав Искове по КЗ Р.И.Й. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   15.10.2019 14:30
370 Гражданско дело No 6438/2019, 31 състав Искове по КЗ Д.В.Ц. ЗАД АРМЕЕЦ АД   15.10.2019 14:30
371 Гражданско дело No 7133/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.П.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.10.2019 14:30
372 Гражданско дело No 10345/2019, 31 състав Делба М.И.К. Н.М.И.   15.10.2019 14:30
373 Гражданско дело No 4872/2018, 31 състав Искове за недействителност на правни сделки В.Е.К. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД   15.10.2019 15:00
374 Гражданско дело No 11222/2018, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Н.П. Д.Е.Е.,
В.Б.Д.,
Т.Х.Т.,
Т.Н.Т.,
В.С.О.
  15.10.2019 15:00
375 Гражданско дело No 13455/2018, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака М.И.А. Г.Д.К.   15.10.2019 15:00
376 Гражданско дело No 4539/2019, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Д.С. Р.Н.К.,
Б.К.К.
  15.10.2019 15:00
377 Гражданско дело No 5668/2019, 35 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.М.М. М.К.М.   15.10.2019 15:00
378 Гражданско дело No 4819/2018, 14 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.И.И. УМБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД   15.10.2019 15:30
379 Гражданско дело No 3749/2019, 24 състав Искове за трудово възнаграждение В.Ж.С. УОЛТОПИЯ АД   15.10.2019 15:30
380 Гражданско дело No 4262/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП Л.В.Х.   15.10.2019 15:30
381 Гражданско дело No 8084/2019, 31 състав Искове по ЗЗДискр. К.С.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА   15.10.2019 15:30
382 Гражданско дело No 11725/2019, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака И.М.К. Б.А.К.   15.10.2019 15:30
383 Гражданско дело No 17357/2017, 24 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Й.И. Г.Д.   15.10.2019 16:00
384 Гражданско дело No 12799/2019, 35 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.К.С. К.Д.Д.   15.10.2019 16:30
385 Гражданско дело No 9170/2018, 19 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Г.Д.Ц. АВСТРИЙСКИ АЕРОЛИНИИ АД   16.10.2019 9:00
386 Гражданско дело No 17081/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Н.А.П.   16.10.2019 9:00
387 Гражданско дело No 7856/2019, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака Ж.П.С. В.И.С.,
ДСП ВАРНА
  16.10.2019 9:00
388 Гражданско дело No 9013/2019, 19 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.Ц.Л. ДЕСПОТ ЕООД   16.10.2019 9:00
389 Гражданско дело No 6004/2018, 19 състав Делба Е.С.Р. Д.Т.Ч.,
Д.Н.Ч.,
Р.Н.Ч.,
Н.С.Ч.,
А.С.Ч.
  16.10.2019 9:30
390 Гражданско дело No 18447/2018, 19 състав Искове по КЗ М.П.П. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   16.10.2019 9:30
391 Гражданско дело No 9669/2019, 19 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.П.Г.,
Р.Г.
ДСП ВАРНА   16.10.2019 9:30
392 Гражданско дело No 10777/2019, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.И.Д.,
Д.Д.Д.
ДСП ВАРНА   16.10.2019 9:30
393 Гражданско дело No 9891/2017, 19 състав Делба Д.И.Х. Л.И.В.   16.10.2019 10:00
394 Гражданско дело No 12534/2018, 19 състав Делба П.С.М. Й.Б.М.,
П.Б.М.,
К.П.М.,
Б.С.М.
  16.10.2019 10:00
395 Гражданско дело No 12856/2019, 19 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Т.И. А.Г.И.   16.10.2019 10:00
396 Гражданско дело No 2373/2019, 19 състав Делба М.М.М. Н.М.Т.,
Я.Н.Я.
  16.10.2019 10:30
397 ЧГД No 8994/2018, 19 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВАРНА Е.П.С.,
С.Н.К.,
Н.Н.К.
  16.10.2019 11:00
398 Гражданско дело No 15099/2019, 19 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Д.Г. И.И.Г.   16.10.2019 11:00
399 Гражданско дело No 16733/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДИИН ПАРТНЪРС ЕООД БИЕЛ БГ ООД   16.10.2019 13:00
400 Гражданско дело No 10839/2019, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие З.Т.И. С.Ж.С.   16.10.2019 13:00
401 ЧГД No 4411/2019, 16 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     16.10.2019 13:30
402 ЧГД No 4415/2019, 16 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     16.10.2019 13:30
403 Гражданско дело No 1922/2018, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.Й.А. УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ   16.10.2019 14:00
404 Гражданско дело No 15606/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД Й.Б.Б.,
Д.Г.Б.
  16.10.2019 14:00
405 ЧГД No 15817/2019, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     16.10.2019 14:00
406 Гражданско дело No 3621/2018, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.Е.Н. МИКРО КРЕДИТ АД   16.10.2019 14:30
407 Гражданско дело No 8610/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.А.П.   16.10.2019 14:30
408 Гражданско дело No 14061/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД М.П.К.   16.10.2019 15:00
409 Гражданско дело No 19077/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БМД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД   16.10.2019 15:30
410 Гражданско дело No 7164/2018, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Г.П.,
Ж.П.Ж.,
М.П.К.
Ж.И.Ж.,
В.Ж.П.
  16.10.2019 16:00
411 Гражданско дело No 10336/2018, 16 състав Искове по КЗ Д.Е.Т.,
Е.В.В.
ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   16.10.2019 16:00
412 Гражданско дело No 6887/2019, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Л.И.С.   16.10.2019 16:00
413 Гражданско дело No 18990/2018, 16 състав Искове по КЗ ПЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   16.10.2019 16:30
414 Гражданско дело No 14614/2019, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.П.И. И.М.Д.   16.10.2019 16:30
415 Гражданско дело No 13889/2019, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Ц.Р.,
С.Р.Р.
    17.10.2019 9:40
416 Гражданско дело No 6087/2019, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Г.Г. АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД   17.10.2019 9:45
417 Гражданско дело No 17221/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД А.Х.А.   17.10.2019 9:50
418 Гражданско дело No 14281/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД В.О.Р.   17.10.2019 10:00
419 Гражданско дело No 16675/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.С.С.   17.10.2019 10:00
420 Гражданско дело No 6728/2019, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.Г.Г.,
П.Г.Г.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2019 10:00
421 Гражданско дело No 6260/2019, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.А.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2019 10:10
422 Гражданско дело No 6540/2019, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.П.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2019 10:20
423 Гражданско дело No 13157/2018, 8 състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД М.И.Д.   17.10.2019 10:30
424 Гражданско дело No 3612/2019, 40 състав Искове по КЗ Т.Н.К. ЗД БУЛ ИНС АД   17.10.2019 10:30
425 Гражданско дело No 6896/2019, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Д.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2019 10:30
426 Гражданско дело No 18313/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Р.Д.Р.   17.10.2019 10:40
427 Гражданско дело No 11831/2019, 40 състав Искове за трудово възнаграждение В.Р.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   17.10.2019 10:50
428 Гражданско дело No 1471/2019, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СОЛИД МОНТАЖИ ООД ТЕМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД   17.10.2019 11:00
429 Гражданско дело No 3748/2019, 8 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен И.С.И.,
Г.Т.И.
Л.К.Л.   17.10.2019 11:00
430 Гражданско дело No 2984/2018, 40 състав Искове за недействителност на правни сделки М.С.К. Д.П.П.,
Ж.П.П.
  17.10.2019 11:10
431 Гражданско дело No 4947/2019, 40 състав Искове по КЗ А.П.Х. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД   17.10.2019 11:20
432 Гражданско дело No 5314/2018, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.А.К. А.С.Д.,
М.Д.Д.
  17.10.2019 11:30
433 Гражданско дело No 1271/2019, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Й.Г. К.Д.К.   17.10.2019 11:30
434 Гражданско дело No 14029/2019, 10 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.С.Ф. И.Б.Й.   17.10.2019 12:30
435 Гражданско дело No 12574/2018, 10 състав Делба Ю.Й.Ч. С.Г.Ч.   17.10.2019 13:30
436 Гражданско дело No 14175/2019, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. П.В.Ф.     17.10.2019 13:30
437 Гражданско дело No 14678/2019, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     17.10.2019 13:30
438 Гражданско дело No 6963/2019, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.Д.Т. Х.Т.Д.Р.   17.10.2019 14:00
439 Гражданско дело No 6970/2019, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ДЕФЕНДЪР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2019 14:10
440 Гражданско дело No 6880/2019, 10 състав Искове по КЗ К.З.К. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД   17.10.2019 14:20
441 Гражданско дело No 312/2019, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МЕТАЛПРОДУКТ ВАРНА АД РОСАТОМ ЕООД   17.10.2019 14:30
442 Гражданско дело No 12747/2017, 10 състав Делба З.Г.Х. И.В.А.   17.10.2019 15:00
443 Гражданско дело No 11423/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗТОК ИНВЕСТ 96 ООД С.А.М.   17.10.2019 15:15
444 Гражданско дело No 5238/2019, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.П.Г. А.Д.Л.   17.10.2019 15:30
445 Гражданско дело No 6750/2019, 10 състав Искове по КЗ В.Д.Х. ЗАД АРМЕЕЦ АД   17.10.2019 15:40
446 Гражданско дело No 5706/2019, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.П.Д.,
А.Д.Д.
ЕОС МАТРИКС ЕООД   17.10.2019 15:50
447 Гражданско дело No 3027/2019, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Х.Х.   17.10.2019 16:00
448 Гражданско дело No 5362/2019, 10 състав Искове за трудово възнаграждение Н.В.С. ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД   17.10.2019 16:00
449 Гражданско дело No 5359/2019, 10 състав Искове за трудово възнаграждение Н.С.В. ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД   17.10.2019 16:10
450 Гражданско дело No 11042/2019, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Я.П.П.,
В.В.П.,
А.В.П.,
М.В.П.
В.И.П.   17.10.2019 16:30
451 Гражданско дело No 17341/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ Д.Т.Д.   18.10.2019 9:00
452 Гражданско дело No 5851/2019, 50 състав Искове по КЗ М.Г.И. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   18.10.2019 9:00
453 Гражданско дело No 5859/2019, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.А.Б.   18.10.2019 9:00
454 Гражданско дело No 5920/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.А.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2019 9:00
455 Гражданско дело No 7394/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Н.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2019 9:00
456 Гражданско дело No 7778/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ю.Б.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2019 9:00
457 Гражданско дело No 10654/2019, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие З.Т.И. И.И.П.   18.10.2019 9:00
458 Гражданско дело No 11195/2019, 21 състав Искове за трудово възнаграждение С.С.Л. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   18.10.2019 9:00
459 Гражданско дело No 11837/2019, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Й.П.,
Ц.Н.П.
    18.10.2019 9:00
460 Гражданско дело No 3297/2019, 18 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Р.П. Р.П.П.   18.10.2019 9:15
461 Гражданско дело No 9012/2019, 18 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” П.Д.П. ДЕСПОТ ЕООД   18.10.2019 9:15
462 Гражданско дело No 13276/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.Ж.Р.   18.10.2019 9:30
463 Гражданско дело No 14269/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД В.О.Р.   18.10.2019 9:30
464 Гражданско дело No 256/2019, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.Ц.Ц. Л.Н.Б.   18.10.2019 9:30
465 Гражданско дело No 3987/2019, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД СИМОНА ЕНЕРДЖИ 2010 ЕООД,
Г.Б.В.
  18.10.2019 9:30
466 Гражданско дело No 5395/2019, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР.ВАРНА УЛ.ПАРИЖКА КОМУНА 14 П.Х.П.   18.10.2019 9:30
467 ЧГД No 5673/2019, 18 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     18.10.2019 9:30
468 Гражданско дело No 6024/2019, 21 състав Искове по ЗОДОВ С.В.Х. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   18.10.2019 9:30
469 Гражданско дело No 10218/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.П.Д.,
А.С.Д.
    18.10.2019 9:30
470 Гражданско дело No 4700/2018, 18 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение ОБЩИНА ВАРНА ОРИОН ИНВЕСТМЪНТ ООД   18.10.2019 10:00
471 Гражданско дело No 13679/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД В.Ф.Т.   18.10.2019 10:00
472 Гражданско дело No 19139/2018, 21 състав Искове за трудово възнаграждение С.С.Д. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36940 ВАРНА   18.10.2019 10:00
473 Гражданско дело No 2234/2019, 18 състав Искове по КЗ Г.Д.Я. ЗД БУЛ ИНС АД   18.10.2019 10:00
474 Гражданско дело No 4484/2019, 21 състав Искове за трудово възнаграждение Т.Й.Т. ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ВАРНА   18.10.2019 10:00
475 Гражданско дело No 9595/2019, 50 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.Д.Д. И.М.А.   18.10.2019 10:00
476 Гражданско дело No 10336/2019, 21 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.Г.М.     18.10.2019 10:00
477 ЧГД No 11070/2019, 50 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ГР. СОФИЯ     18.10.2019 10:00
478 ЧГД No 12648/2019, 50 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     18.10.2019 10:00
479 Гражданско дело No 5907/2018, 21 състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот С.А.Т. ВЪЗРАЖДАНЕ 2004 ЕООД,
Й.В.Б.,
М.К.Б.
  18.10.2019 10:30
480 Гражданско дело No 17904/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД С.А.А.   18.10.2019 10:30
481 Гражданско дело No 4040/2019, 18 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ С.Т.Х. ЦПЛР СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ МИХАИЛ КОЛОНИ   18.10.2019 10:30
482 Гражданско дело No 12382/2019, 50 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. К.Т.Х.     18.10.2019 10:30
483 Гражданско дело No 18305/2018, 18 състав Делба И.Г.П.,
К.М.С.,
З.М.К.,
Д.И.Н.,
Г.Н.Н.,
С.Н.Н.
Г.И.С.,
З.К.Д.,
Н.К.Н.
  18.10.2019 11:00
484 Гражданско дело No 12801/2019, 50 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Л.И.Н. КМЕТА НА РАЙОН АСПАРУХОВО-ОБЩИНА ВАРНА   18.10.2019 11:00
485 Гражданско дело No 15067/2019, 21 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Р.Х. М.К.К.   18.10.2019 11:00
486 Гражданско дело No 6514/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Ф.С.Х.   18.10.2019 13:00
487 Гражданско дело No 14087/2019, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Д.М.,
Н.Д.М.
    18.10.2019 13:00
488 Гражданско дело No 9309/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2019 13:30
489 Гражданско дело No 10790/2019, 42 състав Искове за трудово възнаграждение Г.Д.Г. СИРИУС СЕКЮРИТИ ЕООД   18.10.2019 13:30
490 Гражданско дело No 11303/2019, 42 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Р.Г.М.     18.10.2019 13:30
491 Гражданско дело No 13621/2019, 42 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение М.А.М. ОБЩИНА ВАРНА   18.10.2019 13:30
492 Гражданско дело No 14064/2019, 33 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.П.П.     18.10.2019 13:30
493 Гражданско дело No 15032/2019, 42 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.Х.С.     18.10.2019 13:30
494 Гражданско дело No 10707/2019, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.С.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2019 13:40
495 Гражданско дело No 4713/2019, 42 състав Делба Я.С.Я.,
В.В.Я.
Д.С.Л.   18.10.2019 14:00
496 Гражданско дело No 7585/2019, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Г.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2019 14:00
497 Гражданско дело No 8211/2019, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ОВЕЧ 2014 ООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2019 14:00
498 Гражданско дело No 8577/2019, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.М.Ж. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2019 14:00
499 Гражданско дело No 9224/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Ж.К.,
Л.Ж.Г.,
С.Л.К.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2019 14:00
500 Гражданско дело No 9673/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.И.С.,
Г.Д.С.,
М.Д.С.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2019 14:00
501 Гражданско дело No 18002/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД С.Х.С.   18.10.2019 14:30
502 Гражданско дело No 343/2019, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Г.С.П.   18.10.2019 14:30
503 Гражданско дело No 6907/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.С.Д.   18.10.2019 14:30
504 Гражданско дело No 7649/2019, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.В.Д.П. К.С.П.   18.10.2019 14:30
505 Гражданско дело No 10844/2019, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Х.Д.,
С.Ж.Д.
    18.10.2019 14:30
506 Гражданско дело No 5245/2019, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Д.Г.А.   18.10.2019 15:00
507 Гражданско дело No 6279/2019, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.С.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2019 15:00
508 Гражданско дело No 6536/2019, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.А.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2019 15:00
509 Гражданско дело No 7647/2019, 42 състав Искове по КЗ К.Й.М. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   18.10.2019 15:00
510 Гражданско дело No 15468/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД С.М.Е.   18.10.2019 15:30
511 Гражданско дело No 4786/2019, 33 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.В.В. УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ КФТ   18.10.2019 15:30
512 Гражданско дело No 5835/2019, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Г.П.,
Т.В.П.
Ж.Г.П.   18.10.2019 15:30
513 Гражданско дело No 13722/2018, 42 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Н.П.П. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР.ВАРНА, ВИЛНА ЗОНА, УЛ.ОСМА, 100А   18.10.2019 16:00
514 Гражданско дело No 9081/2019, 33 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Г.Г. П.С.Х.   18.10.2019 16:00
515 Гражданско дело No 13697/2019, 33 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие З.Т.В. М.М.И.   18.10.2019 16:00
516 Гражданско дело No 13051/2019, 41 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.М.Х. Е.Х.Е.   21.10.2019 13:00
517 Гражданско дело No 13150/2019, 41 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.П.И. Н.И.С.   21.10.2019 13:00
518 Гражданско дело No 13828/2019, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.П.К.,
Х.В.В.
    21.10.2019 13:00
519 Гражданско дело No 14275/2019, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.М.С.,
Б.Й.М.
    21.10.2019 13:00
520 Гражданско дело No 6018/2019, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Д.Б.,
В.Х.Х.,
А.Х.Х.
Х.И.Х.   21.10.2019 13:15
521 Гражданско дело No 11916/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ВАРНА А.А.Х.   21.10.2019 13:30
522 Гражданско дело No 17174/2018, 41 състав Искове по ЗОДОВ Л.И.Л. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   21.10.2019 13:30
523 Гражданско дело No 8207/2019, 9 състав Искове за трудово възнаграждение Б.Ж.Х. ДИЯНА ВАРНА ЕООД   21.10.2019 13:30
524 Гражданско дело No 9988/2019, 34 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Г.Р.Т. В.Н.М.   21.10.2019 13:30
525 Гражданско дело No 11083/2019, 34 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Г.П.П.   21.10.2019 13:30
526 Гражданско дело No 15072/2019, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     21.10.2019 13:30
527 Гражданско дело No 17379/2018, 51 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.В.Х. А.Г.В.   21.10.2019 14:00
528 Гражданско дело No 17964/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Н.Д.   21.10.2019 14:00
529 Гражданско дело No 3818/2019, 9 състав Искове за трудово възнаграждение Г.Д.П. ДП ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ   21.10.2019 14:00
530 Гражданско дело No 7057/2019, 41 състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот Д.Д.И.,
Ц.Д.И.,
Д.Д.Д.,
А.В.К.,
Ц.А.Й.,
Д.А.Ц.,
Ж.А.Ц.,
Д.Д.В.,
С.Я.Я.,
Г.Я.Я.,
И.Т.С.,
Т.Р.Й.,
Р.Ц.Й.,
Я.Ц.А.,
Е.А.С.,
Т.И.С.
Ц.Д.Д.,
П.Т.И.
  21.10.2019 14:00
531 Гражданско дело No 7727/2019, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГРОИН-БГ ООД АГРОПРЕСТИЖ ЕООД   21.10.2019 14:00
532 Гражданско дело No 9231/2019, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.И.У. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.10.2019 14:00
533 Гражданско дело No 9672/2019, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.К.,
Н.В.К.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.10.2019 14:00
534 Гражданско дело No 9970/2019, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Й.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.10.2019 14:00
535 Гражданско дело No 7240/2017, 34 състав Делба Г.П.Т. Т.П.Я.   21.10.2019 14:30
536 Гражданско дело No 18288/2018, 34 състав Делба И.К.И.П.,
Н.К.И.
М.И.К.,
Д.И.А.,
В.Й.Д.,
Г.Д.И.,
К.Г.И.,
В.Г.И.
  21.10.2019 14:30
537 Гражданско дело No 2297/2019, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД А.А.М.   21.10.2019 14:30
538 Гражданско дело No 4482/2019, 9 състав Иск за недействителност на трудов договор ТАТА 1 ООД П.Х.П.   21.10.2019 14:30
539 Гражданско дело No 5642/2019, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Н.Д.К. КАНТОРА ИНКОНСУЛ ООД   21.10.2019 14:30
540 Гражданско дело No 1099/2019, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Ю.Г.И.   21.10.2019 14:45
541 Гражданско дело No 3372/2019, 34 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ВЛАДАЯ, 14-14А В.С.П.   21.10.2019 15:00
542 Гражданско дело No 4789/2019, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.Б.Ш.   21.10.2019 15:00
543 Гражданско дело No 6703/2019, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Р.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.10.2019 15:00
544 Гражданско дело No 6895/2019, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Н.Л. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.10.2019 15:00
545 Гражданско дело No 7137/2019, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.Я.Ж. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.10.2019 15:00
546 Гражданско дело No 7479/2019, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.З.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.10.2019 15:15
547 Гражданско дело No 8924/2019, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.М.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.10.2019 15:15
548 Гражданско дело No 1234/2019, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Н.К.   21.10.2019 15:30
549 Гражданско дело No 7220/2019, 34 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.П.Ч. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   21.10.2019 15:30
550 Гражданско дело No 11020/2019, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ-Д.ЧИФЛИК     21.10.2019 15:40
551 Гражданско дело No 11209/2019, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     21.10.2019 15:40
552 Гражданско дело No 14988/2019, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.С.В.,
Г.А.В.,
С.А.В.
Г.Т.В.,
В.А.В.
  21.10.2019 16:00
553 Гражданско дело No 7493/2019, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.10.2019 16:15
554 Гражданско дело No 7671/2019, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.А.Ж. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.10.2019 16:30
555 Гражданско дело No 9305/2019, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.-5.-А.-А.А.-Б. ЕТ ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.10.2019 16:45
556 Гражданско дело No 9312/2018, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.К.Б. Л.М.М.М.   22.10.2019 9:45
557 Гражданско дело No 18705/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Р.Б.М.   22.10.2019 10:00
558 Гражданско дело No 142/2019, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Т.Д.З.   22.10.2019 10:00
559 Гражданско дело No 1272/2019, 49 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.М.И.,
И.Д.И.
С.И.Ж.,
Ж.К.Ж.
  22.10.2019 10:00
560 Гражданско дело No 8982/2019, 49 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.Н.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.10.2019 10:30
561 Гражданско дело No 9015/2019, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Н.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.10.2019 10:30
562 Гражданско дело No 14746/2019, 17 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.П.Ш.     22.10.2019 10:30
563 Гражданско дело No 15007/2019, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Д.Г.,
С.В.Г.
    22.10.2019 10:30
564 Гражданско дело No 8334/2019, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.С.Ш.,
А.Ю.А.,
С.Ю.Ш.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.10.2019 11:00
565 Гражданско дело No 9225/2019, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Г.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.10.2019 11:00
566 Гражданско дело No 9675/2019, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.М.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.10.2019 11:00
567 Гражданско дело No 10486/2019, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Д.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.10.2019 11:00
568 Гражданско дело No 18489/2018, 49 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД О.Р.Д.   22.10.2019 11:30
569 Гражданско дело No 5586/2019, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Й.С.С.   22.10.2019 11:30
570 Гражданско дело No 7494/2019, 49 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.С.И.,
И.С.В.
С.В.С.   22.10.2019 11:30
571 Гражданско дело No 8404/2019, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Р.Ю. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.10.2019 11:30
572 Гражданско дело No 14179/2019, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Т.С. И.К.П.   22.10.2019 11:30
573 Гражданско дело No 6961/2019, 35 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.Д.Д. ТРИМПЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД   22.10.2019 13:00
574 Гражданско дело No 18297/2018, 24 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.М.М. Д.В.Д.   22.10.2019 13:30
575 Гражданско дело No 18306/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Н.И.К.,
И.С.М.
  22.10.2019 13:30
576 Гражданско дело No 2455/2019, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ В.В.   22.10.2019 13:30
577 Гражданско дело No 6884/2019, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Г.Б.   22.10.2019 13:30
578 Гражданско дело No 9183/2019, 35 състав Искове по КЗ Й.К.А. ЗАД АРМЕЕЦ АД   22.10.2019 13:30
579 Гражданско дело No 9399/2019, 14 състав Искове по КЗ Н.И.М. ЗД БУЛ ИНС АД   22.10.2019 13:30
580 Гражданско дело No 9717/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.10.2019 13:30
581 Гражданско дело No 9863/2019, 14 състав Искове по КЗ Д.Д.Д. ЗАД АРМЕЕЦ АД   22.10.2019 13:30
582 Гражданско дело No 10200/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.С.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.10.2019 13:30
583 Гражданско дело No 14714/2019, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     22.10.2019 13:30
584 Гражданско дело No 15697/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Н.Н.Р.   22.10.2019 14:00
585 Гражданско дело No 17172/2018, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД К.М.Г.   22.10.2019 14:00
586 Гражданско дело No 17894/2018, 14 състав Облигационни искове между съсобственици Н.А.К. Я.Н.И.   22.10.2019 14:00
587 Гражданско дело No 1098/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Ц.Б.К.   22.10.2019 14:00
588 Гражданско дело No 5367/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МБАЛ ВАРНА ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА   22.10.2019 14:00
589 Гражданско дело No 6281/2019, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.С.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.10.2019 14:00
590 Гражданско дело No 6436/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.10.2019 14:00
591 Гражданско дело No 8740/2019, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.К.Ч. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.10.2019 14:00
592 Гражданско дело No 183/2019, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДЕВА ТРАНС ООД НИТИ ИНВЕСТ ООД   22.10.2019 14:30
593 Гражданско дело No 4620/2019, 14 състав Искове по КЗ Р.Л.А. ЗД БУЛ ИНС АД   22.10.2019 14:30
594 Гражданско дело No 5675/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.И.И.   22.10.2019 14:30
595 Гражданско дело No 7378/2019, 14 състав Искове по КЗ Б.М.П. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   22.10.2019 14:30
596 Гражданско дело No 13269/2018, 14 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.Г.И. ОБЩИНА ВАРНА   22.10.2019 15:00
597 Гражданско дело No 18115/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Д.П.Н.,
М.О.Н.
  22.10.2019 15:00
598 Гражданско дело No 3460/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Н.Г.Ж.   22.10.2019 15:00
599 Гражданско дело No 6754/2019, 24 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Г.П.Р.,
С.К.С.
Г.С.Г.   22.10.2019 15:00
600 Гражданско дело No 5249/2019, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Р.Т.М. СПИДИ АД   22.10.2019 15:30
601 Гражданско дело No 1788/2019, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД П.А.А.   22.10.2019 16:00
602 Гражданско дело No 8998/2019, 24 състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.К.К. З.В.К.   22.10.2019 16:00
603 Гражданско дело No 9088/2019, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.Г.Д.   22.10.2019 16:00
604 Гражданско дело No 10840/2019, 14 състав Искове за трудово възнаграждение Ж.С.Ц. ТЕРЕК ЕООД   22.10.2019 16:00
605 Гражданско дело No 11701/2019, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.А.Ч.   22.10.2019 16:00
606 Гражданско дело No 13621/2018, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака М.М.Д. Д.Н.Д.   23.10.2019 9:00
607 Гражданско дело No 13675/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД К.Н.З.   23.10.2019 9:00
608 Гражданско дело No 3967/2019, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.И.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2019 9:00
609 Гражданско дело No 10548/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ К.Р.Й.   23.10.2019 9:30
610 Гражданско дело No 19308/2018, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Д.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2019 9:30
611 Гражданско дело No 2601/2019, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД С.Г.А.   23.10.2019 9:30
612 Гражданско дело No 855/2019, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД И.С.С.   23.10.2019 10:00
613 Гражданско дело No 5240/2019, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.П.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2019 10:00
614 Гражданско дело No 5581/2019, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ю.И.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2019 10:00
615 Гражданско дело No 18691/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Ж.А.А.   23.10.2019 10:30
616 Гражданско дело No 4797/2019, 19 състав Искове по КЗ Г.С.М.В. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД   23.10.2019 10:30
617 Гражданско дело No 6088/2019, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Н.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2019 10:30
618 Гражданско дело No 18085/2017, 19 състав Делба М.А.Н. Т.И.Н.,
И.И.В.,
К.Н.К.,
Т.Н.П.,
Р.Т.Н.,
Т.Д.И.,
Р.Д.В.,
Т.Г.Х.,
А.Г.К.,
Т.К.Н.,
Д.С.Н.,
С.В.К.,
К.В.К.
  23.10.2019 11:00
619 Гражданско дело No 11823/2019, 19 състав Искове за трудово възнаграждение К.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   23.10.2019 11:00
620 Гражданско дело No 11825/2019, 19 състав Искове за трудово възнаграждение Д.М.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   23.10.2019 11:00
621 Гражданско дело No 9594/2019, 25 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.С.Х. Д.Х.Х.   23.10.2019 13:00
622 Гражданско дело No 13827/2019, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Н.Б.,
В.И.В.
    23.10.2019 13:00
623 Гражданско дело No 13836/2019, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.К.У.,
П.П.У.
    23.10.2019 13:00
624 Гражданско дело No 14481/2019, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Г.Д.,
Р.А.Д.
    23.10.2019 13:00
625 Гражданско дело No 15097/2019, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.Д.Й.,
С.М.Й.
    23.10.2019 13:00
626 Гражданско дело No 17999/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ В.Н.Б.   23.10.2019 13:30
627 Гражданско дело No 6358/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2019 13:30
628 Гражданско дело No 8068/2019, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Д.К.,
М.Н.М.
    23.10.2019 13:30
629 Гражданско дело No 8345/2019, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Й.А.,
П.И.А.
    23.10.2019 13:30
630 Гражданско дело No 8746/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Д.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2019 13:30
631 Гражданско дело No 9567/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Н.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2019 13:30
632 Гражданско дело No 9660/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.И.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2019 13:30
633 Гражданско дело No 9730/2019, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.С.С. Д.Р.Я.   23.10.2019 13:30
634 Гражданско дело No 9986/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.П.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2019 13:30
635 Гражданско дело No 14884/2019, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.Д.Д.,
М.Б.Д.
    23.10.2019 13:30
636 Гражданско дело No 18587/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОГО БЪЛГАРИЯ ЕООД М.К.М.   23.10.2019 14:00
637 Гражданско дело No 18595/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИТ ИНС ООД З.Л.Л.   23.10.2019 14:00
638 Гражданско дело No 143/2019, 25 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Н.К.Х.,
К.Д.Х.,
Й.Д.Х.
  23.10.2019 14:00
639 Гражданско дело No 2288/2019, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.И.Н. Н.К.   23.10.2019 14:00
640 Гражданско дело No 11703/2019, 46 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.М.А.Я.,
А.М.А.Я.
    23.10.2019 14:00
641 Гражданско дело No 11551/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Х.Г.Д.   23.10.2019 14:30
642 Гражданско дело No 499/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕЛГАЗ СЕРВИЗ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД БЕНИТА ЕООД   23.10.2019 14:30
643 Гражданско дело No 4252/2019, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Н.Й. Я.М.С.,
П.А.Д.
  23.10.2019 14:30
644 Гражданско дело No 6698/2019, 25 състав Искове по ЗОДОВ К.Т.Т. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   23.10.2019 14:30
645 Гражданско дело No 8938/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.С.С.   23.10.2019 14:30
646 Гражданско дело No 9177/2019, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА СОФИЯ А.Д.Д.   23.10.2019 14:30
647 Гражданско дело No 11410/2019, 46 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Е.К. Й.Б.Р.   23.10.2019 14:30
648 Гражданско дело No 15276/2019, 46 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.К. Х.А.Й.   23.10.2019 14:30
649 Гражданско дело No 13790/2015, 46 състав Делба М.С.Й.,
Р.Е.Х.,
Т.С.Й.
А.С.Й.,
Б.С.Й.
  23.10.2019 15:00
650 Гражданско дело No 11226/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД И.Д.П.   23.10.2019 15:00
651 Гражданско дело No 13409/2018, 25 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Е.Я.З.,
Е.К.З.
ОБЩИНА ВАРНА РАЙОН ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК   23.10.2019 15:00
652 Гражданско дело No 14073/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.Т.Н.   23.10.2019 15:00
653 Гражданско дело No 1021/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Е.Н.М.   23.10.2019 15:00
654 Гражданско дело No 14898/2019, 46 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Й.Д.С. М.М.Ф.Х.   23.10.2019 15:00
655 Гражданско дело No 4258/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Е.С.Н.   23.10.2019 15:30
656 Гражданско дело No 18112/2018, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.К.Т.,
Д.Н.Т.
М.Е.Б.,
Е.Г.Д.,
Я.Г.И.,
М.Г.И.
  23.10.2019 15:30
657 Гражданско дело No 7377/2019, 16 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.И.К. ОБЩИНА ВАРНА   23.10.2019 15:30
658 Гражданско дело No 8602/2019, 46 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Н.С. Т.А.С.   23.10.2019 15:30
659 Гражданско дело No 16697/2016, 16 състав Делба Н.А.П.,
П.А.Н.
Д.П.П.,
А.П.П.,
Д.Д.П.
  23.10.2019 16:00
660 Гражданско дело No 18488/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК ЕАД Р.В.К.   24.10.2019 9:30
661 Гражданско дело No 7040/2019, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.В.,
Т.В.Т.,
И.В.Т.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.10.2019 9:30
662 Гражданско дело No 17916/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Г.И.Г.   24.10.2019 9:45
663 Гражданско дело No 5762/2019, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ПИЛОТСКА СТАНЦИЯ ВАРНА-П ЕООД ПУЛСАР-ЯНАКИЕВ ООД   24.10.2019 10:00
664 Гражданско дело No 16556/2014, 8 състав Делба В.В.И. Ж.И.Я.   24.10.2019 11:00
665 Гражданско дело No 5677/2019, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД С.М.С.,
Г.С.С.
  24.10.2019 11:00
666 Гражданско дело No 3747/2019, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МЕЛА ООД КОМФОРТ ООД   24.10.2019 11:30
667 Гражданско дело No 14952/2019, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Н.В.,
Г.С.Г.
    24.10.2019 13:25
668 Гражданско дело No 12906/2018, 30 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Ю.Н.М. ДП ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ   24.10.2019 13:30
669 Гражданско дело No 15171/2019, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     24.10.2019 13:30
670 Гражданско дело No 16849/2017, 10 състав Делба П.Д.П. М.Д.Н.,
Р.Г.Н.
  24.10.2019 13:40
671 Гражданско дело No 10609/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.К.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.10.2019 13:50
672 Гражданско дело No 2466/2019, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.Г.И. БАРД 90 ЕООД   24.10.2019 14:00
673 Гражданско дело No 5577/2019, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД АЛДО ФУУД СУПЕРМАРКЕТС ЕООД   24.10.2019 14:00
674 Гражданско дело No 6531/2019, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Р.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.10.2019 14:00
675 Гражданско дело No 7052/2019, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Т.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.10.2019 14:00
676 Гражданско дело No 7663/2019, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ФРЕШ СТРИЙТ КАФЕ ООД ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД   24.10.2019 14:00
677 Гражданско дело No 7857/2019, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Л.Н. Р.И.Н.   24.10.2019 14:00
678 Гражданско дело No 15295/2019, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     24.10.2019 14:00
679 Гражданско дело No 7373/2019, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.И.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.10.2019 14:10
680 Гражданско дело No 11414/2019, 11 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.М.М. М.М.М.   24.10.2019 14:10
681 Гражданско дело No 5578/2019, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.М.Б.   24.10.2019 14:20
682 Гражданско дело No 8076/2019, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Х.Й.И. ВИКТОРИ ХОУМ СЪРВИС ООД   24.10.2019 14:20
683 Гражданско дело No 3358/2019, 11 състав Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Р.П.В.   24.10.2019 14:30
684 Гражданско дело No 3756/2019, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УМБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД М.И.Б.   24.10.2019 14:30
685 Гражданско дело No 5399/2019, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.П.П.   24.10.2019 14:30
686 Гражданско дело No 6756/2019, 30 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Л.Д.М. ОБЩИНА ВАРНА   24.10.2019 14:30
687 Гражданско дело No 11889/2014, 11 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН В.Х.З.,
Н.З.З.,
Т.З.З.,
Х.З.З.
М.Н.И.   24.10.2019 14:40
688 Гражданско дело No 4551/2019, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ БОХЕМИ КОНСУЛТ ЕООД   24.10.2019 14:40
689 Гражданско дело No 7659/2019, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Ю.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.10.2019 14:40
690 Гражданско дело No 16643/2016, 11 състав Делба З.Х.Д. П.Х.Р.,
Р.С.Р.
  24.10.2019 14:50
691 Гражданско дело No 14142/2018, 10 състав Делба Л.И.Ц.,
М.М.Ц.,
Д.И.И.,
Г.Н.И.
Л.Г.И.,
Ц.К.Г.,
Р.Е.Х.Г.,
Д.Б.Н.,
М.А.Г.Н.,
П.И.К.,
Н.Д.К.,
И.Р.А.,
М.Д.К.,
Ж.Й.Й.,
Н.М.Й.
  24.10.2019 15:00
692 Гражданско дело No 14692/2018, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Й.О.Н.,
Н.О.Н.,
Н.Н.Р.,
М.И.Н.,
М.И.Р.
И.М.Л.,
Д.М.Л.,
Н.М.П.,
Н.Б.П.,
К.А.В.,
А.К.В.,
Р.П.В.,
Д.И.Д.,
Ю.С.Д.,
Х.П.Х.,
Н.Х.П.,
П.Х.П.
  24.10.2019 15:00
693 Гражданско дело No 17392/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Д.Г.В.   24.10.2019 15:00
694 Гражданско дело No 18322/2018, 10 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА К.М.А.   24.10.2019 15:00
695 Гражданско дело No 4834/2019, 30 състав Делба М.В.К. К.Т.К.   24.10.2019 15:00
696 Гражданско дело No 6598/2019, 30 състав Искове по КЗ ВЕРОНИКА 2007 ЕООД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД   24.10.2019 15:00
697 Гражданско дело No 14607/2018, 11 състав Искове за недействителност на правни сделки Ц.А.Я. Д.П.К.   24.10.2019 15:20
698 Гражданско дело No 4787/2019, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.В.Н. УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ КФТ   24.10.2019 15:30
699 Гражданско дело No 4832/2019, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Й.Н. С.Ж.Н.   24.10.2019 15:30
700 Гражданско дело No 18967/2018, 10 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ В.К.П. БОН ТУР-БГ ООД   24.10.2019 15:40
701 Гражданско дело No 6444/2019, 11 състав Искове по КЗ П.С.Т. ЗК УНИКА АД   24.10.2019 15:40
702 Гражданско дело No 2358/2019, 10 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.К.Д.,
Г.П.Д.
В.С.С.,
П.Д.Д.
  24.10.2019 16:00
703 Гражданско дело No 6544/2019, 11 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.В.Н. Н.Х.Н.   24.10.2019 16:00
704 Гражданско дело No 7323/2019, 11 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Х.Д. С.А.А.   24.10.2019 16:15
705 Гражданско дело No 15413/2017, 43 състав Делба Н.В.К. Д.Н.К.,
Й.А.Я.,
Ц.С.Я.
  25.10.2019 9:00
706 Гражданско дело No 5396/2018, 43 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.М.М. Г.М.-5. ЕТ   25.10.2019 9:00
707 Гражданско дело No 7044/2019, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.К.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 9:00
708 Гражданско дело No 7322/2019, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.Д.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 9:00
709 Гражданско дело No 13032/2019, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Д.Б.,
Б.Й.Б.
    25.10.2019 9:00
710 Гражданско дело No 15293/2019, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.А.Д.,
П.А.Д.
    25.10.2019 9:15
711 Гражданско дело No 14710/2018, 43 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Н.П.П. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ДРАГАН ДАНАИЛОВ 100 А   25.10.2019 9:30
712 Гражданско дело No 4542/2019, 43 състав Делба М.Е.Х.,
М.Е.Д.
А.Д.Г.,
АНИ- М-А.ГЛАВАНОВА ЕООД
  25.10.2019 9:30
713 Гражданско дело No 7723/2019, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.П.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 9:30
714 Гражданско дело No 752/2019, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИВ-СТРОЙ ЕООД М.Н.Т.   25.10.2019 10:00
715 Гражданско дело No 4626/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.С.И. АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД   25.10.2019 10:00
716 Гражданско дело No 6893/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.А.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 10:00
717 ЧГД No 1092/2019, 50 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Д.В.Б.     25.10.2019 10:30
718 Гражданско дело No 6965/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.М.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 10:30
719 Гражданско дело No 6969/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.М.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 10:30
720 Гражданско дело No 302/2019, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Н.М.С.   25.10.2019 11:00
721 Гражданско дело No 1929/2019, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕКОБУЛПАК АД ВИНАРНА ДОБРИЧ ООД   25.10.2019 11:00
722 Гражданско дело No 4167/2019, 50 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Б.Н.И. С.Н.Г.   25.10.2019 11:00
723 Гражданско дело No 6276/2019, 43 състав Искове по КЗ Г.К.Г. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   25.10.2019 11:00
724 Гражданско дело No 369/2019, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.И.Д.   25.10.2019 11:30
725 Гражданско дело No 11827/2019, 43 състав Искове за трудово възнаграждение С.Г.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   25.10.2019 11:30
726 Гражданско дело No 5765/2019, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.Г.К. EЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   25.10.2019 13:00
727 Гражданско дело No 5842/2019, 39 състав Искове по КЗ М.И.И. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   25.10.2019 13:00
728 Гражданско дело No 12104/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.П.Н.,
М.И.Б.
    25.10.2019 13:00
729 Гражданско дело No 14167/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.Д.,
П.П.Д.
    25.10.2019 13:00
730 Гражданско дело No 14460/2019, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Н.К.,
К.Я.К.
    25.10.2019 13:00
731 Гражданско дело No 7484/2019, 39 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА П.Д.П. КМЕТА НА РАЙОН ПРИМОРСКИ-ОБЩИНА ВАРНА   25.10.2019 13:30
732 Гражданско дело No 9308/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Л.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 13:30
733 Гражданско дело No 10140/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.А.С.   25.10.2019 13:30
734 ЧГД No 10675/2019, 33 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. К.П.К.,
И.К.К.,
Б.К.К.
К.Б.К.   25.10.2019 13:30
735 Гражданско дело No 11322/2019, 39 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.С.Б.     25.10.2019 13:30
736 Гражданско дело No 11457/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Д.Ч. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 13:30
737 Гражданско дело No 11986/2019, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Р.Х. Т.Х.Х.   25.10.2019 13:30
738 Гражданско дело No 14272/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.К.Б. Г.Р.Б.   25.10.2019 13:30
739 Гражданско дело No 4268/2019, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ю.Д.В.   25.10.2019 14:00
740 Гражданско дело No 6697/2019, 39 състав Искове по ЗОДОВ К.Т.Т. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   25.10.2019 14:00
741 Гражданско дело No 7221/2019, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Н.С. С.Ц.С.   25.10.2019 14:00
742 Гражданско дело No 8087/2019, 33 състав Искове по КЗ Д.Я.П. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   25.10.2019 14:00
743 Гражданско дело No 9459/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.П.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 14:00
744 Гражданско дело No 9751/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.П.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 14:00
745 Гражданско дело No 9978/2019, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.В.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 14:00
746 Гражданско дело No 10508/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.Н.Н.   25.10.2019 14:00
747 Гражданско дело No 11313/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Й.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 14:00
748 Гражданско дело No 17992/2018, 39 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Г.Г. П.В.П.,
А.И.Д.,
А.С.С.
  25.10.2019 14:30
749 Гражданско дело No 844/2019, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.Д.Д.   25.10.2019 14:30
750 Гражданско дело No 3355/2019, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛИЛО ЕООД АГЕНА 13 ЕООД   25.10.2019 14:30
751 Гражданско дело No 7202/2019, 39 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Д.П. Д.П.П.   25.10.2019 14:30
752 Гражданско дело No 9582/2019, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Н.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 14:30
753 Гражданско дело No 10593/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.И.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 14:30
754 Гражданско дело No 13624/2019, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.Ж.Ж. Й.М.К.   25.10.2019 14:30
755 Гражданско дело No 4259/2018, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Р.К.,
А.П.С.,
В.Г.Б.,
С.Г.С.,
Н.П.Б.,
А.Н.Г.,
М.Г.Б.,
В.Г.Е.,
Н.Г.Н.,
А.К.Н.,
К.К.К.,
А.Р.К.
П.Т.Т.,
К.Ю.Т.
  25.10.2019 15:00
756 Гражданско дело No 19301/2018, 42 състав Делба С.М.М. З.И.П.,
Я.З.П.
  25.10.2019 15:00
757 Гражданско дело No 6596/2019, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.К.Д.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 15:00
758 Гражданско дело No 6904/2019, 33 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРИМЕКС ЕООД МАКС ВИЖЪН БГ ЕООД   25.10.2019 15:00
759 Гражданско дело No 8741/2019, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.А.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2019 15:00
760 Гражданско дело No 10078/2019, 42 състав Облигационни искове между съсобственици И.В.М.,
Х.В.Т.,
М.Т.М.
Х.В.Х.,
И.П.Х.
  25.10.2019 15:00
761 Гражданско дело No 1797/2019, 33 състав Делба Р.Г.П. Е.Г.П.   25.10.2019 15:30
762 Гражданско дело No 7653/2019, 42 състав Искове за недействителност на правни сделки М.Т.И.,
М.М.Д.
Т.М.Д.,
Н.Т.Д.
  25.10.2019 15:30
763 Гражданско дело No 12425/2019, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака З.Й.М. Д.К.М.   25.10.2019 15:30
764 Гражданско дело No 4251/2019, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Н.К. М.Г.Б.,
Й.Б.Б.
  25.10.2019 16:00
765 Гражданско дело No 4615/2019, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.М.М. П.Т.Д.   25.10.2019 16:00
766 Гражданско дело No 4615/2019, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.М.М. П.Т.Д.   25.10.2019 16:00
767 Гражданско дело No 7387/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Л.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.10.2019 8:30
768 Гражданско дело No 8633/2019, 7 състав Искове по КЗ П.В.П. ЗАД АРМЕЕЦ АД   28.10.2019 8:30
769 Гражданско дело No 9596/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Й.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.10.2019 8:30
770 Гражданско дело No 9721/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Д.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.10.2019 8:30
771 Гражданско дело No 16855/2018, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.С.П.   28.10.2019 9:00
772 Гражданско дело No 3879/2019, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД В.М.В.   28.10.2019 9:00
773 Гражданско дело No 4791/2019, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИЛИ АГРО ЕМ ЕООД МИР ТРЕЙДИНГ 11 ЕООД   28.10.2019 9:00
774 Гражданско дело No 15073/2019, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     28.10.2019 9:00
775 Гражданско дело No 5343/2019, 20 състав Искове за трудово възнаграждение К.Д.Д. ТЕРЕК ЕООД   28.10.2019 9:05
776 Гражданско дело No 8706/2019, 20 състав Делба Ж.Д.Ж. А.Д.З.   28.10.2019 9:05
777 Гражданско дело No 12664/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Б.Ю.Х.   28.10.2019 9:10
778 Гражданско дело No 8691/2019, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.С.Г. И.Д.И.   28.10.2019 9:15
779 Гражданско дело No 5450/2019, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Г.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.10.2019 9:20
780 Гражданско дело No 7793/2019, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.10.2019 9:25
781 Гражданско дело No 8926/2019, 20 състав Искове по КЗ Л.З.У. ЗК ЛЕВ ИНС АД   28.10.2019 9:30
782 Гражданско дело No 11029/2019, 7 състав Искове по ЗОДОВ М.В.Я. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   28.10.2019 9:30
783 Гражданско дело No 11980/2019, 7 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване БЛЯК СИЙ ДИВЕЛОПМЪНТС ООД ПОЛИХРОНОВ 2002 ООД   28.10.2019 9:30
784 Гражданско дело No 13888/2019, 7 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.С.Й.     28.10.2019 9:30
785 Гражданско дело No 14680/2019, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.В.Ч.,
С.Б.Ч.
    28.10.2019 9:30
786 Гражданско дело No 760/2019, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД Г.В.Т.   28.10.2019 9:40
787 Гражданско дело No 1460/2019, 20 състав Облигационни искове между съсобственици Х.М.Й. А.Т.Й.   28.10.2019 9:40
788 Гражданско дело No 18317/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД М.А.Г.   28.10.2019 9:50
789 Гражданско дело No 4485/2019, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ТОТЕК ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД   28.10.2019 9:50
790 Гражданско дело No 5600/2019, 7 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Н.Н. ОБЩИНА ВАРНА   28.10.2019 10:00
791 Гражданско дело No 1906/2019, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Л.Н.   28.10.2019 10:10
792 Гражданско дело No 12054/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Е.К.Т.   28.10.2019 10:20
793 Гражданско дело No 7155/2019, 20 състав Искове по ЗОДОВ Г.Д.Г. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   28.10.2019 10:20
794 Гражданско дело No 7490/2019, 7 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Д.Д. Д.К.Д.   28.10.2019 10:30
795 Гражданско дело No 15299/2019, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.И.Т.,
Р.И.Т.
    28.10.2019 10:30
796 Гражданско дело No 7665/2019, 7 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Ц.Б. Д.С.Г.   28.10.2019 11:30
797 Гражданско дело No 12483/2019, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.Д.Д.Г. Г.Я.Г.   28.10.2019 13:00
798 Гражданско дело No 19050/2018, 41 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.В.В. Т.Д.Д.,
Д.Т.Д.
  28.10.2019 13:10
799 ЧГД No 11080/2019, 51 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     28.10.2019 13:20
800 Гражданско дело No 3821/2019, 41 състав Павлов иск СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ Д.И.В.,
М.И.Н.
  28.10.2019 13:30
801 Гражданско дело No 11817/2019, 51 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права С.Я.Х.,
Б.Д.Н.
    28.10.2019 13:30
802 Гражданско дело No 11822/2019, 9 състав Искове за трудово възнаграждение А.И.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   28.10.2019 13:30
803 ЧГД No 12702/2019, 51 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     28.10.2019 13:30
804 Гражданско дело No 19192/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД В.Й.С.   28.10.2019 13:45
805 Гражданско дело No 15616/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.М.Н. А.П.В.   28.10.2019 14:00
806 Гражданско дело No 3966/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Т.М. В.Н.М.   28.10.2019 14:00
807 Гражданско дело No 4550/2019, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КЕПИТАЛ ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ООД БОХЕМИ КОНСУЛТ ЕООД   28.10.2019 14:00
808 Гражданско дело No 176/2019, 41 състав Искове по ЗУЕС М.Г.Л. РЕШЕНИЕ НА ОС НА ЕС БУЛ.ЛЕВСКИ, БЛ.1-А   28.10.2019 14:15
809 Гражданско дело No 5783/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Н.Т. ОБЩИНА ВАРНА   28.10.2019 14:15
810 Гражданско дело No 5364/2019, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МБАЛ ВАРНА ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА   28.10.2019 14:30
811 Гражданско дело No 7670/2019, 9 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.Р.К. Д.В.Я.   28.10.2019 14:30
812 Гражданско дело No 7862/2019, 9 състав Искове по СК - издръжка, изменение Е.Д.Д. Г.И.Н.   28.10.2019 14:30
813 Гражданско дело No 12850/2019, 51 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.С.Р.     28.10.2019 14:45
814 Гражданско дело No 3770/2019, 41 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.К.И.,
И.С.К.
С.И.К.   28.10.2019 15:00
815 Гражданско дело No 5727/2019, 41 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АСПЕКТ-33 ООД Ц.М.В.   28.10.2019 15:00
816 Гражданско дело No 6607/2019, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ВАСИЛЕВ-05 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.10.2019 15:00
817 Гражданско дело No 7789/2019, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Д.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.10.2019 15:00
818 Гражданско дело No 7877/2019, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.А.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.10.2019 15:00
819 Гражданско дело No 7301/2019, 51 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.С.Т. ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД   28.10.2019 15:15
820 Гражданско дело No 19049/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.Г.Х. П.Т.С.   28.10.2019 15:30
821 Гражданско дело No 3752/2019, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.П.К.   28.10.2019 15:30
822 Гражданско дело No 12741/2019, 9 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права М.Г.Г.,
Р.Н.В.
    28.10.2019 15:30
823 Гражданско дело No 4419/2019, 41 състав Облигационни искове между съсобственици М.А.П. Е.Н.П.   28.10.2019 15:40
824 Гражданско дело No 10343/2019, 51 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.П.Т. П.С.Т.   28.10.2019 16:00
825 Гражданско дело No 3348/2019, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Д.С. АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД,
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ-НАП-ВАРНА
  28.10.2019 16:30
826 Гражданско дело No 15559/2019, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.В.Б.,
Н.С.С.
С.С.С.   29.10.2019 8:30
827 Гражданско дело No 961/2019, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ Й.Д.Д.   29.10.2019 9:00
828 Гражданско дело No 8632/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Д.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.10.2019 9:00
829 Гражданско дело No 9600/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.Х.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.10.2019 9:00
830 Гражданско дело No 10788/2019, 26 състав Искове за трудово възнаграждение В.Л.В. СИРИУС СЕКЮРИТИ ЕООД   29.10.2019 9:00
831 Гражданско дело No 4846/2019, 26 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.В.Р. ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА   29.10.2019 9:30
832 Гражданско дело No 7371/2019, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.Я.С.   29.10.2019 9:30
833 Гражданско дело No 10167/2019, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.И.В.   29.10.2019 9:30
834 Гражданско дело No 11826/2019, 26 състав Искове за трудово възнаграждение А.Н.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   29.10.2019 9:30
835 Гражданско дело No 6744/2019, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АНСИ 2002 ООД ДП ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ   29.10.2019 10:00
836 Гражданско дело No 9971/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ц.А.Ж. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   29.10.2019 10:00
837 Гражданско дело No 10900/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.К.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.10.2019 10:00
838 Гражданско дело No 6903/2019, 26 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.Г.Б.К. АЛИАНС 2011 ООД   29.10.2019 10:30
839 Гражданско дело No 8167/2019, 26 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Й.К. О.М.С.   29.10.2019 10:30
840 Гражданско дело No 7219/2019, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.В.Ж. Р.В.К.   29.10.2019 11:00
841 Гражданско дело No 1395/2019, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИТ ИНС ООД С.Т.С.   29.10.2019 13:00
842 Гражданско дело No 5358/2019, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.-Д.М. ЕТ ЮВЕКС ЕООД   29.10.2019 13:00
843 Гражданско дело No 6509/2019, 24 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.А.Д. Н.Н.Т.,
Д.Г.В.,
Д.Г.Й.
  29.10.2019 13:00
844 Гражданско дело No 9469/2019, 24 състав Искове по КЗ ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД П.В.Б.   29.10.2019 13:00
845 Гражданско дело No 9724/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.С.В. РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД   29.10.2019 13:00
846 Гражданско дело No 10147/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.10.2019 13:00
847 Гражданско дело No 10216/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.П.Д.,
Л.С.Б.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.10.2019 13:00
848 Гражданско дело No 10344/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.М.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.10.2019 13:00
849 Гражданско дело No 13171/2015, 14 състав Искове за трудово възнаграждение М.Х.А. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   29.10.2019 13:30
850 Гражданско дело No 11224/2017, 14 състав Делба С.М.С. К.С.А.   29.10.2019 13:30
851 Гражданско дело No 2043/2019, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Н.Т.П.   29.10.2019 13:30
852 Гражданско дело No 5715/2019, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД К.Х.Ж.   29.10.2019 13:30
853 Гражданско дело No 6095/2019, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Л.В.П. М.Ж.Н.   29.10.2019 13:30
854 Гражданско дело No 7668/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.10.2019 13:30
855 Гражданско дело No 3965/2019, 31 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.Г.Г. МК ИНЖЕНЕРИНГ 2011 ООД   29.10.2019 14:00
856 Гражданско дело No 7139/2019, 24 състав Делба С.Л.Д.,
И.А.Д.
Д.Л.Д.   29.10.2019 14:00
857 Гражданско дело No 7660/2019, 31 състав Искове по КЗ И.С.О. ЗАД АРМЕЕЦ АД   29.10.2019 14:00
858 Гражданско дело No 10148/2019, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.Д.С.   29.10.2019 14:00
859 Гражданско дело No 11419/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.Г.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.10.2019 14:00
860 Гражданско дело No 11707/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.З.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.10.2019 14:00
861 Гражданско дело No 11865/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.А.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.10.2019 14:00
862 Гражданско дело No 11968/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Й.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.10.2019 14:00
863 ЧГД No 12081/2019, 31 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. К.Н.Д.     29.10.2019 14:00
864 Гражданско дело No 6591/2018, 31 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.Г.П.     29.10.2019 14:30
865 Гражданско дело No 2453/2019, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.Ж.Д.   29.10.2019 14:30
866 Гражданско дело No 7796/2019, 31 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.Х.С. М.Г.К.   29.10.2019 14:30
867 Гражданско дело No 8179/2019, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Х.К.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.10.2019 14:30
868 Гражданско дело No 10596/2017, 14 състав Делба Д.Ж.В. Д.И.Д.,
В.Ж.В.,
Г.В.П.,
Д.Н.Д.,
Щ.Н.Д.,
М.Д.Щ.
  29.10.2019 15:00
869 Гражданско дело No 2861/2018, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.С.В.,
Р.В.В.
Г.Р.Р.,
Г.С.Н.,
Н.С.С.
  29.10.2019 15:00
870 Гражданско дело No 8591/2019, 24 състав Искове по КЗ ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   29.10.2019 15:00
871 Гражданско дело No 11147/2018, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.А.С.,
Я.И.Д.,
А.Н.С.,
М.Е.П.,
М.Б.Т.,
С.Д.Р.,
Х.Д.С.,
Г.В.К.,
Н.И.С.,
СТАРАТЕЛ ЕООД,
ЛАРА ИНВЕСТ ЕООД
АЛМА ГРИЙН ХАУСЕС ЕООД,
КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД
  29.10.2019 15:30
872 Гражданско дело No 10902/2019, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     30.10.2019 8:30
873 Гражданско дело No 14875/2019, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     30.10.2019 8:30
874 Гражданско дело No 14877/2019, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     30.10.2019 8:30
875 Гражданско дело No 10156/2019, 48 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Ю.И.Д.,
Г.Б.В.
    30.10.2019 8:45
876 Гражданско дело No 8745/2019, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Я.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.10.2019 9:00
877 Гражданско дело No 9223/2019, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ц.Н.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.10.2019 9:00
878 Гражданско дело No 9967/2019, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Т.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.10.2019 9:00
879 Гражданско дело No 2667/2019, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.Д.М.   30.10.2019 9:30
880 Гражданско дело No 8625/2019, 48 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.М.С. МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД   30.10.2019 9:30
881 Гражданско дело No 4264/2019, 48 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.К.П. БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ,
М.Х.П.
  30.10.2019 10:00
882 Гражданско дело No 6511/2019, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.А.Д. Д.К.Д.,
М.К.Д.,
К.А.Д.,
И.Б.Д.
  30.10.2019 10:00
883 Гражданско дело No 6606/2019, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МЕТАЛ КОРПОРЕЙШЪН ООД ФЕРОМЕН 2006 ООД   30.10.2019 10:00
884 Гражданско дело No 6702/2019, 48 състав Искове по КЗ Х.Я.М. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   30.10.2019 10:00
885 Гражданско дело No 19315/2018, 48 състав Делба Е.С.Т. Т.В.С.,
Г.В.А.
  30.10.2019 10:30
886 Гражданско дело No 7053/2019, 48 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ГРУП ООД,
БУЛГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД,
И.С.Е.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА УЛ.ПРИЛЕП 173   30.10.2019 10:45
887 Гражданско дело No 6533/2019, 48 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Щ.И. А.С.А.   30.10.2019 11:00
888 Гражданско дело No 12719/2019, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.И.Р.Г.,
В.А.Г.
    30.10.2019 13:00
889 Гражданско дело No 12988/2019, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Ю.Ж.,
И.И.Ж.
    30.10.2019 13:00
890 Гражданско дело No 14026/2019, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Н.М.,
Т.Л.
    30.10.2019 13:00
891 Гражданско дело No 9479/2019, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака Ж.Х.Ч. П.В.Ч.   30.10.2019 13:30
892 Гражданско дело No 10611/2019, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.К.Н.,
Й.В.М.
    30.10.2019 13:30
893 ЧГД No 7654/2019, 16 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     30.10.2019 14:00
894 ЧГД No 8326/2019, 16 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     30.10.2019 14:00
895 Гражданско дело No 10346/2019, 16 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. К.Е.М.,
И.Х.М.
    30.10.2019 14:00
896 Гражданско дело No 3613/2019, 16 състав Искове по КЗ Я.П.И. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   30.10.2019 14:30
897 Гражданско дело No 9232/2019, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака А.Е.А. Д.Й.А.   30.10.2019 14:30
898 Гражданско дело No 2244/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Р.К.С.   30.10.2019 15:00
899 ЧГД No 9071/2019, 16 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. М.С.С.     30.10.2019 15:30
900 Гражданско дело No 18636/2018, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.М.П.,
Т.М.П.
Ф.Г.К.   30.10.2019 16:00
901 Гражданско дело No 14772/2019, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.А.И.,
А.Б.И.
    31.10.2019 9:40
902 Гражданско дело No 10710/2019, 40 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.П.И.     31.10.2019 9:50
903 Гражданско дело No 7582/2019, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Ц.Ц. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.10.2019 10:00
904 Гражданско дело No 7304/2019, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.К.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.10.2019 10:10
905 Гражданско дело No 2161/2019, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Д.А.Р.   31.10.2019 10:20
906 Гражданско дело No 8409/2018, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВГ-4 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.10.2019 10:30
907 Гражданско дело No 7154/2019, 40 състав Искове по КЗ Х.С.К. ЗК ЛЕВ ИНС АД   31.10.2019 10:40
908 Гражданско дело No 5757/2019, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.М.А. П.И.А.   31.10.2019 10:50
909 Гражданско дело No 18434/2018, 40 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.К.С.,
В.К.Т.,
Е.К.Т.
К.Д.Т.   31.10.2019 11:00
910 Гражданско дело No 19256/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.Б.К.   31.10.2019 11:10
911 Гражданско дело No 5584/2019, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Р.Й.П.   31.10.2019 11:30
912 Гражданско дело No 11793/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Г.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.10.2019 13:50
913 Гражданско дело No 11203/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.Т.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.10.2019 14:00
914 Гражданско дело No 2295/2019, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД И.Г.Х.   31.10.2019 14:10
915 Гражданско дело No 671/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Н.К.И.   31.10.2019 14:20
916 Гражданско дело No 17789/2018, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Е.М.Д.   31.10.2019 14:30
917 Гражданско дело No 4426/2019, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД Я.М.М.   31.10.2019 14:30
918 Гражданско дело No 182/2019, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Н.Д.,
Н.Д.Н.,
К.Д.Н.
Р.Д.М.   31.10.2019 15:00
919 Гражданско дело No 17031/2018, 11 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Н.М.И.   31.10.2019 15:20
920 Гражданско дело No 16734/2018, 11 състав Искове за недействителност на правни сделки Д.И.Й. Т.Х.Т.,
И.Я.Т.
  31.10.2019 16:10