Начало СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с необходимостта от попълване на щата за съдебни служители в Районен съд – Варна, на 30.03.2018 г., от 13 ч. в ст. 501, ет. 5 в съдебната палата на адрес: гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ №57, ще се проведе тест на машинописни умения на кандидати за длъжността „съдебен секретар”.

Машинописните умения на явилите се ще бъдат проверени чрез записване, от кандидатите, на текст под диктовка. След приключване на диктовката, кандидатите ще разполагат с 15 мин. за корекция и съответно допълване на записаното от тях. На записалите пълното съдържание на текста, ще бъде предложено трудово правоотношение при условията на чл. 68, ал.1, т. 4 от Кодекса на труда.

Основното месечно трудово възнаграждение за длъжността „съдебен секретар” е 663 лв.

Кратко описание на длъжността съдебен секретар:

Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага към делото и към електронните папки на делата протоколите от съдебните заседания, попълва електронните папки на делата с постановените съдебни актове от открито заседание, подготвя формуляри, списъци с насрочените за съдебно заседание дела. По разпореждане на съдията изготвя: документи по делата по постъпили молби за издаване на изпълнителни листи, съдебни удостоверения, отговори на писма, постъпили от други институции, изискване и изпращане на дела за послужване, съобщения до страните за изготвено решение по делото, напомнителни писма. Проверява редовността на връчените призовки преди съдебното заседание. Прилага към делото, документите, постъпили в съдебно заседание. Изготвя протокола от съдебно заседание, призовки и други документи, по разпореждане на съдията от съдебно заседание. Номерира представените по делата документи от съдебно заседание. Призовава вещи лица, определени в съдебното заседание, в случаите в които хонорарът им се изплаща от бюджета на съда или когато в съдебно заседание се представи доказателство за вече внесен депозит.

Приема от деловодителя делата, по които са провеждани съдебни заседания и има съдебен акт, влязъл в законна сила, изготвя изпълнителните листи, удостоверения и други документи във връзка с изпълнение на съдебния акт. Подготвя делото за архив.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „съдебен секретар”:

  Да са пълнолетни;

  Да са български граждани;

  Да не са осъждани на „лишаване от свобода” за умишлено престъпление от общ характер;

  Да не са лишавани по съответния ред от правото да заемат определена длъжност;

  Да не са поставени под запрещение;

  Да имат завършено средно образование;

  Да притежава отлични машинописни умения;

  За притежават умения за работа със стандартно офис оборудване;

  Да имат добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

  Да притежават умения за работа с граждани и работа в екип;

  Да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на правилата за професионална етика

Ž да притежават отлични машинописни умения под диктовка при владеене на десетопръстна

  предимство за кандидатите е предишен опит на конкурсните длъжности.

Необходими документи

Кандидатите следва да представят лично или чрез пълномощник:

  заявление /по образец/ за участие в конкурса, към което следва да се приложат:

  декларация /по образец/ по чл. 131, ал. 2 т. 1, т. 2, т. 3 от ПАС;

  декларация /по образец/ за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ

  копия от документи, удостоверяващи изискването за придобит образователен ценз (завършено средно образование), съгласно минималните изисквания за заемане на длъжността

 

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване за обявените длъжности е 29.03.2018 г. До изтичане на крайния срок документите ще се приемат от административния секретар на Районен съд - Варна, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. в ст. 503 на V ет. на съдебната палата на бул. „Вл. Варненчик“ № 57.

  • ЗАЯВЛЕНИЕ(pdf)

  • ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 136, т.1, т.2, т.3 и т.5 от ПАС (pdf) (doc)

  • ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от КТ (pdf) (doc)