Начало За Съда
PDF Печат

Районен съд – Варна има две отделения – наказателно и гражданско, които се ръководят от заместник-председателите на съда.

В Наказателно отделение са сформирани 19 съдебни състава, които разглеждат наказателни дела от общ, частен и административен характер. Наказателните съдии полагат дежурства по разпити, бързи производства и по искания за налагане на мерки за неотклонение. Дежурствата се дават по седмичен график, предварително изготвен за цялата календарна година. Дежурният наказателен съдия работи единствено с органите на полицията, следствието и прокуратурата и няма пряк досег с проблеми на граждани.

В Гражданско отделение са сформирани 26 съдебни състава, които разглеждат семейни и трудови спорове, спорове за делби на имущество, разглеждане на искове по търговски и граждански дела с цена на иска до 25 хиляди лева, заповедни производства и др. Гражданските съдии полагат дежурства по предварително изготвен ежемесечен график. Дежурният граждански съдия  приема граждани всеки работен ден от 8,30 до 11,30 ч. в зала на партерен етаж, непосредствено до пропуска. Дежурният граждански съдия се произнася по: искания за разрешаване на теглене от детски влогове; за сключване на сделки или за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни; по заявления за приемане и отказ от наследство.

Съобразно спецификата на създадените две отделения в РС – Варна е осъществено и разделението в службите от специализираната администрация. В съда са обособени  отделни служби „наказателна регистратура”, „наказателни деловодства”  и „наказателни секретари”, както и „гражданска регистратура”, „граждански деловодства”  и „граждански секретари”, ръководени от съответните завеждащ-служби. Цялостната организация, ръководство и контрол на дейността на отделните служби и на цялата съдебна администрация се осъществява от съдебния администратор.