Начало

 

 


 

НАСРОЧЕНИ ДЕЛА :

 

Съглaсно чл. 9, ал. 1 от ЗСВ разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им. Протоколите за извършеното разпределение в РС – Варна се съхраняват и в електронен вид. Страните по делата и техните представители могат да се запознаят със съдържанието им в деловодствата, информационния център на съда и на този линк.

Граждански дела -  2019

 

Наказателни дела -  2019