Районен съд – Варна обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Предмет на възлагане на обществена поръчка е: Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга "Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, за работещите в РС – Варна през 2018 г.“ , при спазване изискванията на чл. 209 от ЗКПО и Наредба №7/09.07.2003 г. на министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите, с номинална стойност на ваучерите 2, 5, 10 и 20 лева, притежаващи нормативно установена защита.

Поръчката на ваучерите ще се извършва ежемесечно, номиналната стойност на ваучерите, ще се изчислява ежемесечно, съобразно заетия щат за съдии и съдебни служители, съответно начислените средства за работна заплата.

Срок за доставка на ваучерите - до 5 работни дни след заплащане на сумата по заявката от Възложителя, с представена от Изпълнителя проформа-фактура по посочена от него банкова сметка.

Във проформа-фактурата са указани броят на заявените ваучери за тримесечие, номиналната им стойност, таксата за обслужване и доставка и се представя на Възложителя в срок до 1 работен ден от заявката.