На пресконференция днес ръководството на Районен съд - Варна представи обобщени данни за работата на съда през 2017 г., на базата на годишния отчетен доклад на институцията.

 

В Районен съд - Варна през 2017 г. постъпилите нови дела са над 25 500. Регистрираното увеличение е с повече от 2000 дела годишно спрямо предходните два отчетни периода. Щатът за съдии бе намален и към края на 2017 г. разкритите съдебни състави вече са 47, от които 19 в наказателно и 28 в гражданско отделение. Увеличението, при динамично променящ се състав на работещите магистрати, рефлектира негативно върху натовареността им през настоящия отчетен период. Въпреки това, както показателите за приключване на делата в кратки срокове, така и тези за качество на постановените съдебни актове, имат подобрение в сравнение с предходните години.

В резултат от усилията на съдиите от РС – Варна алтернативният метод за решаване на спорове – медиация, намери реално проявление. През 2017 г. в изградения Център по медиация към съдебния район, само по дела на районния съд са постъпили 65 заявления за медиация. 70% от разгледаните заявления са приключили успешно с проведени медиационни процедури, като от тях са постигнати 20 споразумения 18 по граждански дела и 2 по наказателни дела от частен характер.

РС-Варна е сред малкото пилотни съдилища в страната, където функционират специализирани съдебни състави за разглеждане на дела с участие на деца. Само от тези състави през цялата 2017 година са разглеждани над 300 дела с участието на деца, като преобладаващата част сред тях са гражданските дела и около 12% - наказателните. За първи път за период от календарна година могат да се откроят позитивите от разкритата през април 2016 г. „синя стая“ във Варна, изградена за потребностите на целия съдебен район Само от РС – Варна стаята е ползвана за изслушвания по 12 дела през годината.

За поредна година съдът продължава да се ангажира с безвъзмездно партньорство в различни образователни инициативи и проекти, свързани с обучения за повишаване на правната култура. Бяха организирани „Дни на отворените врати“ през м. април и през м. ноември за ученици, студенти и граждани. Съдът реализира поредица от срещи на правна проблематика с над 1000 подрастващи от около 20 начални, основни и средни училища в рамките на регионалната образователната програма „Час по правосъдие“. По съвместен образователен проект „Правото в действие“, студенти от Икономически университет – Варна провеждаха практически занятия в съда и дискутираха с магистрати връзката между теория и практика. Паралелно продължи ангажираността с националната образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, като в края на 2017 г. 11 съдии от РС – Варна са отличени с грамота и служебна благодарност от ВСС за активната си работа като лектори и наставници по програмата, с принос за получаването на награда в престижния конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа.

Параметри на работата в двете отделения на Районен съд – Варна:

В Гражданско отделение на съда през 2017 г. са постъпили нови 19494 дела. Увеличението е с близо 2800 дела и се дължи основно на ръст на делата, образувани въз основа на заявления за издаване заповеди за изпълнение. Сега те са над 11 000 бр., при около 9000 през миналия отчетен период.

Налице за поредна година е намаление при групата дела, включваща исковете за установяване на недължимост на парични суми, насочени към доставчиците на битови и телекомуникационни услуги, като основната част са делата срещу доставчика на ел.енергия. 976 са образуваните дела от този вид, при средно по около 1400 през предходните две години. Посоченото намаление се дължи преди всичко на по-малкото заведени искове срещу доставчика на електроенергия, след приемане от ДКЕВР/КЕВР/ в края на 2013 г. на Правила за измерване на количеството електрическа енергия, позволяващи извършване на корекции на потребена ел.енергия за минал период.

При исковете по Кодекса на труда има ръст с 30 броя. Делата сега са 335, като се забелязва спад единствено при заведените искове за отмяна на уволнение и дисциплинарни наказания. Сега тези искове са 85 при 101 за предходната година.

Делата за домашно насилие са еднакъв брой с регистрираните през миналия отчетен период – 216, като се откроява тенденция към стабилизиране. Ръст има при делата, образувани въз основа на искания до Районния съд за даване на разрешение за разпореждане с имущество на непълнолетни или запретени лица, които са над 650 за годината. С 61 повече, или 108 броя през 2017 г. са делата за промяна на име или отразени данни за гражданско състояние.

По-чувствителен спад се забелязва при съдебните производствата по Закона за закрила на детето и Закона за социалното подпомагане, с предмет постановяване или прекратяване на мерки за закрила на деца и на пълнолетни лица постановени под пълно запрещение, които през 2017г. са общо 191, при съответно 352 и 266 за предходните две години.

При бракоразводните дела няма съществена динамика. Малко над 800 общо са постъпилите дела за разтрогване на брак. От тях с около 18% повече са разводите по взаимно съгласие, докато делата за развод и недействителност на брака леко намаляват.

Над 6000 са новообразуваните дела в Наказателно отделение, като за първи път през последния тригодишен период се отбелязва известно намаление в постъпленията. Прегледът по основни видове сочи, че около 1/3 от всички дела в отделението са административно-наказателните дела. От това може да се направи извод, че граждани и юридически лица продължават да обжалват активно пред съда наложени им актове от административно наказващи органи като КАТ, НАП, Инспекция по труда, Автомобилна администрация, Комисия за защита на потребителите, Агенциите „Държавна финансова инспекция“и др.

83% от свършените дела в отделението са приключени в срок до 3 месеца. За 2017 г. приключените по реда на съкратеното съдебно следствие дела са 46% от общо решените. Споразуменията са по-малко, като с тях са приключени 659 дела, при съответно 791 и 831 броя за предходните две години. Общият брой на оправданите лица по дела от общ и частен характер, както и по административно-наказателни дела е 58, което е 4% от съдените по тези дела лица.

Спрямо минали години се откроява намаление при:

- делата за нарушения по Указа за борба с дребното хулиганство. Внесените в съда преписки за подобни нарушения през 2017г. са 78, при 89 и 85 броя за предишните две години.

- делата за налагане на възпитателни мерки по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Те са 3 броя спрямо 7 за 2016 г. и 5 за 2015г.

- делата от частен характер /за обида или клевета/. Те са 69 броя, при съответно 112 и 116 бр. за предходните две години.

Без промяна в параметрите са делата за причиняване на телесни повреди –по 42 бр. за двете последни години, както и делата за притежание на наркотици /по 104 -105 дела годишно/. Сравнително константни остават постъпленията по дела, свързани с половата неприкосновеност /под 10 случая годишно/, трафик на хора /8 бр. през 2017, при 6 бр. за 2016 г/. Не се забелязва чувствителна промяна при измамите, посегателствата срещу собствеността или престъпленията по транспорта.

В Бюро “Съдимост” при Районен съд – Варна издадените свидетелства и справки за съдимост са над 58 000, с около 2000 по-малко спрямо предходната година.

Новообразуваните дела при държавните съдебни изпълнители са 2283 броя и определено през отчетния период бележат ръст спрямо предходните две години. Събраните суми от длъжници по изпълнителни дела през 2017 г. са в общ размер от около 4 милиона лева, а насрочените принудителни изпълнения – 1 262.

Тенденция към поредно годишно увеличение в постъпленията се забелязва и в работата на съдиите по вписвания. Те приключиха годината с близо 37 000 постановени вписвания, отбелязвания, заличавания и определения за отказ, или с около 6% повече от предходния период.