Начало

 

Районен съд – Варна се намира в сградата на Съдебната палата на площад „Тракия” – административен адрес: бул. “Владислав Варненчик” № 57. Местонахождението и транспортния достъп до съда са илюстрирани на карта, в меню „Маршрути” на настоящата уеб-страница. Съдебната палата представлява комплекс от сгради, схематично изобразен така:

 

1  - Съдебна палата- Централният  вход на основната сграда е от пл.”Тракия”. Непосредствено вдясно от входа, преди пропускателния пункт е разположен информационния център на съда. Влизането на граждани в сградата става след задължителна проверка на документите за самоличност от органите на „Съдебна охрана” и проверка чрез метал-детектори за наличие на общоопасни средства, съгласно Правила  за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти.  Палатата представлява шестетажна административна сграда с един асансьор и с подробни указателни табели на всеки от етажите.  На партера са разположени светещи електронни табла, които информират посетителите за вида и номера на всички насрочени за деня дела, включително номера на съдебния състав, часа и залата за провеждане на заседанието.

Съдебна палата Бюро Съдимост и бюро Призовки Съдебно-изпълнителна служба

Районен  съд - Варна има 9 съдебни зали – по една на всеки от етажите, три съдебни зали на І-ви етаж, зала за разпити и една съдебна зала на ниво партер. Служби „Регистратура”, „Архив”, както и деловодства "Гражданско отделение" на съда се намират на втори етаж.„Регистратура” и деловодства "Наказателно отделение" на съда се намират на четвърти етаж. Съдебният администратор, административният секретар, пресслужбата и съдебните секретари се намират на пети етаж. На шести етаж е административния ръководител на съда. Приемното време на председателя на Районен съд -  Варна е всяка втора сряда от месеца.

*/ В сградата на съдебната палата на пл. „Тракия” се помещават още и Варненска районна прокуратура – 1 и 3 етаж.

2 – Бюро „Съдимост” и бюро „Призовки”имат самостоятелен вход, на бул. „Вл. Варненчик” 61 А. Бюро „Съдимост” работи с граждани непрекъснато от 8,30 до 17  ч., а приемното време на бюро „Призовки” е от 8,15 до 9,30 ч.

3 –  Съдебна сграда с вход от ул. „Ангел Кънчев” 12. Там са разположени:

- Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд – Варна, с отделна регистратура и деловодство на първи етаж; кабинети на държавните съдебни изпълнители – 2 и 3 етаж  и съдебна зала за публична продан на 4 етаж.

Управител съдебни сгради – 3 етаж;

-  Главен счетоводител, Счетоводство и Каса на Районен съд – Варна - 4 етаж;

Централен регистър на особените залози - 4 етаж;

В непосредствена близост до комплекса от сгради на Съдебната палата има офиси на различни търговски банки,  които приемат вноски за държавни такси и други плащания всеки работен ден. В информационния център на съдебната палата  работи и книжарница за правна литература.