Начало

 

Банкови сметки на Районен съд - Варна


ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ:

BG89 FINV 9150 31BG N0FP GK  - сметка в „ПИБ”АД – клон Варна, банков код:  FINVBGSF

 

ЗА ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА и ГАРАНЦИИ ПО ВСИЧКИ ДЕЛА, както и СУМИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛГА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА:

BG73 FINV 9150 33BG N0FP HL  - сметка в „ПИБ”АД – клон Варна, банков код:  FINVBGSF

 

ВАЖНО: Считано от 01.04.2013, съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител се дължи ДДС.

*/ При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод.


ТАКСИ СЪБИРАНИ ОТ СЪДА

 

Сборна извадка от ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата,прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдиетои и ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса

Размер на

проста /лв./

таксата

пропорцинална /%/

1

За издаване на заповед

5


2

За издаване на удостоверение

5


3

За издаване свидетелство за съдимост

5


4

За издаване препис от документи /ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по 1 лв.

2


5

Молба за издаване на изпълнителен лист

5


6

По заявление за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист/ но не по малко от 25 лв./


2

7

По заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист/но не по-малка от 25 лв./


2

8

Молби, насрещни искови молби и молби на трети лица със самостоятелни права върху цената на иска/не по-малко от 50 лв./


4

9

Неоценими исккове при предявяване на иска се събира такса до 80 лв., но не по малка от 30 лв.

80


10

Молби за промяна на име

15


11

Жалби срещу административни актове от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци

10


12

Жалби срещу административни актове от юридически лица със стопанска цел и от физическите лица - търговци по смисъла на ТЗ

50


13

Жалби срещу административни актове за касационни жалби таксите се събират в половин размер14

По молба за развод завеждане на искова молба за развод

25


15

По молба за развод окончателен размер на - таксата при решаване на делото /не по-малко от 20 лв./

50


16

По молба за развод при допускане на развод по взаимно съгласие

40


17

По делата за делба таксата се определя върху стойността на дяловете


4

18

По делата за делба таксата се определя /върху стойността на всеки дял/


2

19

При отхвърляне на молби за делба и при прекратяване на дело за делба, но не по спогодба /не по малко от 25 лв./

100


20

За подобрения, искани във формата на възражение върху признатите с решение суми /но не по алко от 20 лв./


4

21

Във всички неупоменати по - горе случаи, когато се образуват дела от граждански характер, се събира такса

25


22

Тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер

12


23

Граждански искове по наказателни дела- върху уважение иск /не по малко от 50 лв./


4

24

Частни жалби по граждански дела

15


25

Частни жалби по наказателни дела от частех характер

5


26

Молби за реабилитация, когато се образува дело

6


27

Молби за отказ от наследство, за приемане на наследство

20


28

Молба за обезпечаване на бъдещ иск

40


29

Молба за обезпечаване на доказателства

20


30

За обжалване пред въззивна инстанция таксите се събират в половин размер върху обжалваната част
Молба за издаване на документ:

удостоверение

препис от документ/ ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по 1 лев/

фотокопиеот документи - за всяка страница

ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка следваща

5

2

0.10

0.07


Забележка: тази таблица е извадка и включва само най-често използваните такси за услуги!!!