Начало

 

Към Районен съд – Варна има 12 съдии по вписванията. Работните им места са в Агенцията по вписванията на адрес: Варна -9000, бул. "Осми приморски полк" № 54. Съдиите по вписванията имат следните основни функции:

  1. разпореждат или отказват вписвания, отбелязвания или заличавания в имотния регистър;
  2. произнасят се за издаването на справки и удостоверения за сделки с недвижими имоти и учредени ипотеки;
  3. извършват нотариални и други действия, предвидени в закон.

Съдиите по вписванията могат да извършват действия само в своя район, който покрива териториалния обхват на  Районен съд - Варна.

Ръководител на съдиите по вписванията е Десислава Михайлова. Съдии по вписванията са:

Адриана Ралчева

Ваня Атанасова-Златева

Вероника Михайлова-Буляшки

Десислава Георгиева - Запрянова

Десислава Михайлова

Ирина Калева

Николай Иванов

Полина Бандутова

Росен Балтов

Росица Денкова

Силвия Николова

Цвета Няголова

 

Важно:

 

Двама съдии по вписванията приемат граждани с молби за издаване на удостоверения за тежести, разпечатки по партиди на физически и юридически лица, както и на преписи от нотариални актове всеки ден от 8.30-12.00 часа.

Съдиите по вписванията се назначават и освобождават от министъра на правосъдието. Нямат статут на магистрати.

Съдиите по вписвания не дават консултации!

Телефони за контакт със службите в Агенция по вписванията - Варна:

Регистратура: 052/ 786 433; Деловодство: тел./факс 052/ 786 441; Архив:  052/ 786 428

Приемното време на ръководителя на съдиите по вписванията е всеки четвъртък от 13.30-15.00 часа.