Начало

 

Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – Варна е разположена в прилежаща на съдебната палата сграда. Входът е от ул. „Ангел Кънчев” 12. В Съдебно-изпълнителната служба работят 9 държавни съдебни изпълнители (ДСИ), всеки от които отговаря за един от общо 9-те съдебни района в териториалния обхват на Районен съд – Варна. Съдебно-изпълнителната служба(СИС) поддържа отделни регистратура и деловодство, базирани на първия етаж в сградата - стая 101, тел. 052/ 613 692. На първи етаж в СИС са разположени информационни табла, на които се обявяват насрочените търгове за публична продан на имоти от държавни и частни съдебни изпълнители. Обявления за насрочени търгове по изпълнителни дела на ДСИ се поместват и в специализирания интернет-портал.СИС при Районен съд - Варна разполага с обособена съдебна зала за публична продан на четвъртия етаж в сградата на ул. "Анг. Кънчев" 12.

Съдебно-изпълнителната служба образува изпълнителни дела и събира вземанията по тях. Изпълнително дело се образува по молба на взискател (заинтересована страна) въз основа на изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение след внасяне на съответните държавни такси. Таксите са определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието. Освободени от заплащане на държавни такси са взискатели по вземания за трудови обезщетения и издръжки. Молбата за образуване на изпълнително дело се подава в служба „Регистратура” на СИС. Справки за номера, под който се образува и води делото, се правят лично от взискателя или от упълномощено от него лице в деловодството на СИС – стая 101.

Териториалната компетентност на държавните съдебни изпълнители(ДСИ) се покрива с тази на Районен съд- Варна. Съдебните изпълнители могат да образуват изпълнителни производства и да провеждат изпълнителни действия, когато в този район се намират:

  1. движимите или недвижимите вещи, собственост на длъжника, върху които е насочено изпълнението;
  2. постоянният адрес или седалището на третото задължено лице (лице, срещу което длъжникът има вземания, евентуален работодател, лице задължено да плати на длъжника по договор и подобни), когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него
  3. местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие;
  4. постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника - по избор на взискателя по вземане за издръжка

Ръководител на Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд - Варна е Павлина Русева. Приемният ден на ръководителя на службата е всеки ден от 9 до 10.30 часа, без предварително записване.  Всеки Държавен съдебен изпълнител отговаря за отделен  район, както следва:

І-ви район – Красимир Петков

ІІ-ри район – Милен Железов

ІІІ-ти район – Мирай Мехмед

ІV-ти район – Виолина Георгиева

V-ти район – Павлина Русева

VІ-ти район – Даниела Милушева

VІІ-ми район – Христина Калчева

VІІІ-ми район – Детелина Кеманова

ІХ-ти район – Димана Антонова

 

Важно:

 

Държавните съдебни изпълнители приемат граждани всеки ден от 9 до 10.30 часа.Кабинетите им са разположени на втори и трети етаж в сградата на СИС.

Държавните съдебни изпълнители се назначават и освобождават от длъжност от министъра на правосъдието. Нямат статут на магистрати.

Държавните съдебни изпълнители не дават консултации!