Начало

Бюро „Съдимост” приема заявления на граждани за издаване на свидетелства за съдимост; изготвя справки за съдимост по искане на учреждения, ведомства и организации за служебна цел в кръга на тяхната дейност; събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в обхвата на съответния районен съд. Бюро „Съдимост” при Районен съд – Варна има самостоятелен вход, вдясно покрай основната сграда и по продължението на булевард „Владислав Варненчик” на № 61А.  То е разположено на първи етаж и работи с граждани непрекъснато от 9:00 до 17  ч., тел. 052/ 613 706.

Със  свидетелствата за съдимост се удостоверява съдебното минало на лицата. Те се представят: пред работодатели; за упражняване на определена търговска дейност, за издаване на разрешително за носене на оръжие и др.

За да Ви бъде издадено свидетелство за съдимост е необходимо да представите следните документи:

  1. Заявление по образец (формуляр може да изтеглите от тук или ще Ви бъде предоставен безплатно на място в  бюро "Съдимост").
  2. Лична карта;
  3. Документ за платена държавна такса в размер на 5 лв. по обявената сметка на  Районен съд - Варна за държавни такси. (Таксата може да бъде платена в Бюро " Съдимост " - чрез пос-терминално устройство, или предварително - чрез банков превод във всяка една търговска банка по обявената сметка на Районен съд - Варна за държавни такси).

Как да получите свидетелство за съдимост за друго лице?

1. Ако исканото свидетелство за съдимост е за РОДНИНА: низходящи, възходящи, братя, сестри или за СЪПРУГ, към посочените документи, задължително се прилага и ИЗРИЧНО ПИСМЕНО ПЪЛНОМОЩНО.

* Изискванията по тази точка се отнасят и за лицата, упражняващи адвокатска професия.
2. Ако исканото свидетелство за съдимост е за ДРУГО ЛИЦЕ, към посочените документи задължително се прилага ИЗРИЧНО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО.

Свидетелство за съдимост за гражданите с месторождение община Варна се издава в рамките на същия ден, в който подавате заявлението. Свидетелство за съдимост на лица с месторождение различно от община Варна се издават в срок от 3 дни.


Електронно свидетелство за съдимост.