Начало

 

     Районен съд – Варна  е основен първоинстанционен съд, един от най-големите и натоварените в страната. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са определени като подсъдни на друг съд.


     Районен съд - Варна разглежда наказателни, административно-наказателни и граждански дела/ семейни и трудови спорове, за издръжка, за делба на имущество, искове по търговски и граждански дела с цена на иска до 25 хиляди лева и др/. Като първа инстанция разглежда дела за територията на гр.Варна и общините Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Долен Чифлик. Подробен списък на населените места от съдебния район.


     Районният съд, съгласно Закона за съдебната власт,  се състои от съдии и се ръководи от председател. В него могат да се създават отделения. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, а в предвидени от закона случаи – от съдия и двама съдебни заседатели. При всеки районен съд има бюро за съдимост. Към Районен съд - Варна работят съдебно-изпълнителна служба и съдии по вписванията. Администрацията се състои от 143 служители.