Начало

 

Искания до дежурен съдия по граждански дела се приемат в служба „Регистратура - Гражданско отделение", етаж 2, всеки работен ден от 9,00 до 11,30 ч. За улеснение - на интернет страницата на Районен съд - Варна и на място в съдебната палата, са на разположение образци на формуляри от най-често постъпващите заявления/искания пред дежурния съдия.

 

Дежурният съдия се произнася по:

Искане на разрешение за теглене на суми от влогове на малолетни деца. (doc) (pdf)

Искане на разрешение за теглене на суми от влогове на непълнолетни деца. (doc) (pdf)

Искане на разрешение за теглене на суми от влогове на лица, поставени под запрещение. (doc) (pdf)

Искане на разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни, непълнолетни и лица, поставени под запрещение (подава се в свободен текст)

Искане за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви (подава се в свободен текст).

Искане на разрешение за сключване на брак от непълнолетни лица, навършили 16-годишна възраст. (doc) (pdf)

Заявления за отказ от наследство. (doc) (pdf)

Искане за изготвяне на справка за липса на образувани граждански и наказателни дела. (doc) (pdf)


Необходими документи при издаване на разрешение от районния съд


Дежурният съдия по наказателни дела работи с органите на полицията, следствието и прокуратурата. Няма пряк досег с проблеми на граждани.