Начало

 

ВАЖНО:

 

Районен съд – Варна е сред съдилищата, включени в Единния електронен портал за електронно правосъдие, който позволява достъп до конкретно електронно дело. Достъпът се управлява (разрешава, променя или спира) от компетентния за съответното дело съд, чрез попълване и подаване на писмено заявление. Редът за това е уреден във вътрешни Правила на Районен съд - Варна за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие.

 

ПРАВИЛА НА РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ


 

ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ